A+ A A-

av: Kjell Arntzen                     foto: Per A Johnsen og arkivfot

Ordføreren har overlatt kommunaldirektør for Byutvikling, Einar Aasved Hansen, å besvare Ranheimsavisas brev vedrørende saksbehandlingen på våre brev. Det dreier seg selvfølgelig om den tvilsomme måte dette ble gjort på. Avmagnetiseringsanlegget på Være var etter det vi har grunn til å tro, det siste av slike anlegg som var igjen i hele landet. I tillegg til at det var et krigsminnesmerke fra 2.verdenskrig var stolpene hvile- og overnattingsplass for truede storskarv og havørn. I følge fagfolk et meget benyttet sted for storskarven.

Vi er misfornøyd med det kommunale svaret
Ranheimsavisa har overfor kommunaldirektøren gjort kjent at vi er svært misfornøyd med kommunens svar, et svar som gir en helt annen versjon av saken enn den vi har innhentet til alle de Aasved Hansen refererer til. Alle de forklaringer han gir, er i beste fall svar som er gitt etter at rivingen startet eller var sluttført. Ikke ett eneste svar som hevdes gitt er dokumentert, noe som vanskelig lar seg gjøre?

Etter min oppfatning ser det stygt ut for at her forsøker man etter beste evne å «dekke hverandre» etter en kritikkverdig prosess og beslutning, ved å si at alt har vært helt OK. Her gjengir jeg for leserne kommunaldirektør Aasved Hansen svar til avisa:

Kommunaldirektørens svar


Ranheimsavisa ved Kjell Arve Arntzen

Jeg viser til din henvendelse på e-post av 15. januar til ordfører og rådmann angående rivningen av avmagnetiseringsanlegget på Være.

Dine tidligere henvendelser til Trondheim kommune har blitt henvist til og besvart av Trondheim havn som rette myndighet over slike installasjoner i sjø. Trondheim havn har i sine svar redegjort for prosessen og begrunnet behovet for å fjerne de stålkonstruksjonene som sto igjen etter avmagnetiseringsanlegget.

Trondheim kommune har ingen kommentarer til Trondheim havns vurdering av dette knyttet til Havne- og farvannsloven. Trondheim kommune har imidlertid vurdert om fjerning av disse stålpålene skulle vært behandlet etter plan- og bygningsloven, men har ikke kommet til at fjerningen betinger søknadsbehandling. Dette begrunnes med:

I henhold til plan- og bygningslovgivningen vil det kunne være søknadspliktig å rive "konstruksjon eller anlegg" i sjø. I fortolkningen av hva som menes med "konstruksjon eller anlegg" er det i juridisk teori lagt til grunn at man tenker på tiltak som bruer, transformatorer, brønner, dammer, skiheiser m.fl. Når det i dette tilfellet er snakk om riving av noen stålpåler i sjøen, som for øvrig ikke er ansett for å være verneverdige, er ikke dette vurdert å være et anleggstiltak som i særlig berører allmennheten og som dermed betinger forutgående søknadsprosess og tillatelse fra bygningsmyndighetene. Videre er det lagt vekt på at sammenlignbare tiltak i sjø og i sjøgrunnen er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven når de likevel skal behandles etter Havne- og farvannsloven.

Trondheim Havn har forvaltningsansvar etter Havne- og farvannsloven og tiltaket behandles dermed tilfredsstillende der.

I følge byantikvaren har ikke avmagnetiseringsanlegget på Være vært klassifisert som kulturminne. Dette ble formidlet til Trondheim havn da de kontaktet byantikvaren. I samme samtale ga byantikvaren uttrykk for at det heller ikke så ut til å foreligge noe grunnlag for å berge installasjonen.

Det må noen større til
Svaret gir et tydelig signal om at Ranheimsavisa.no er noe myndighetene ikke skal bry seg så mye om. Hva som menes i et lokalmiljø og som bringes videre gjennom denne avisa, vil nok ikke skape de store bølger. Om saken ble ofret noen ord i Adresseavisen eller NRK Midt-Nytt, ville nok kommunens handlinger trolig vært noe annerledes?

Et slikt svar kunne selvfølgelig ikke stå uimotsagt. Ranheimsavisa sendte derfor kommunaldirektøren denne tilbakemelding. Svaret var fullt av feil og usanne referater. Når jeg har gjengitt kommunaldirektørens «kommunale svar», gjengis også vår tilbakemelding:

Ranheimsavisas tilbakemelding
Jeg takker kommunaldirektøren for svaret, - et svar vi er meget misfornøyd med.

Jeg antar at kommunaldirektøren har forhørt seg med de involverte enheter og virksomheter. Om det har skjedd beklager jeg virkelig at de svar som er gitt Dem ikke samsvarer med de svar jeg har fått.

I tillegg er det ikke tilfellet at mine tidligere henvendelser har blitt henvist til- og besvart av Trondheim havn. Det som her er riktig er at bygningssjef Steinulf Hoel ba meg ringe Trondheim Havn for å høre om deres evt. befatning med saken. Bygningssjefen sa i en senere samtale med meg at «det har ikke vært urimelig om vi fikk saken til behandling eller uttalelse.»

Trondheim havn har heller ikke redegjort for noe prosess, men har løst begrunnet behovet for å fjerne de stålkonstruksjonene som sto igjen. Muligheten for reparasjon er ikke vurdert, og det er heller ikke tatt hensyn til miljøaspektet ved rivingen.

Havnedirektøren uttalte: «Jo, det er vi som har revet anlegget. Vi er satt til å sørge for at skipsfarten skal kunne foregå i et sikkert og trygt farvann. Pælene på Være skapte verken sikkerhet eller trygghet, derfor bestemte vi oss for å rive anlegget. Det har skjedd etter en administrativ avgjørelse her på havna.»

Miljøsjef Marianne Langdal sa da Ranheimsavisa henvendte seg til henne at hun ikke hadde hørt noe om rivingen eller vært med i behandlingen av saken.

Jeg er gjort kjent med at Miljøenheten har innhentet uttalelse om anleggets betydning fra ornitolog Georg Bangjord ved Statens Naturoppsyn etter at anlegget ble revet. Svaret forteller at Værepålene har fungert som det viktigste stedet for rastende og overnattende storskarv i vinterhalvåret. Sjømerkene på Munkholmen har samme funksjon, men huser normalt ikke så mange storskarv som pælene på Være.

Miljøenheten har tidligere fortalt meg at det ikke var innhentet informasjon om anleggets miljøfunksjon før det ble revet.

Byantikvar Gunner Houen uttalte til Ranheimsavisa at han ikke ble kjent med rivingen før den allerede var i gang.
storskarv hoved
Storskarven har mistet "hvileplassen" sin på Være.


Avmagnetiseringsanlegget var trolig det siste av sitt slag i Norge. I tillegg var dette en hvileplass for storskarv og havørn. Ikke noe av dette synes å være vurdert før anlegget ble revet. Selv om anlegget ikke er ansett som verneverdig, bør det faktisk være tillatt for kommunen å vurdere alle aspekter med dette før man raserer et krigsminnesmerke og reservat for truede sjøfugl. Vi er slett ikke fornøyd med den argumentasjonen De gir i Deres brev.

At saken behandles etter «Havne- og farvannsloven» er for så vidt greit, men det utelater ikke ansvaret for at ulike parter blir hørt på forhånd, bl.a. Miljøenheten, byantikvaren og nærmiljøet.

Så får vi bare håpe at et større organ enn Ranheimsavisa følger opp saken i håp om at senere saker av slik karakter blir behandlet på en måte folk forstår og aksepterer.

med hilsen
Kjell Arntzen
Ranheimsavisa

De politiske partier
Vi har imidlertid ikke tenkt å avslutte med dette. Vi innser selvfølgelig at avmagnetiseringsanlegget er tapt for all framtid, men hvileplassene for storskarv og havørn kan vi kanskje håper på blir bygd opp igjen?

Nå har vi brukt tid på å komme i kontakt med alle partier som er representert i Trondheim bystyre. Vi ønsker å få hørt politikernes eventuelle kommentarer til saken og behandlingen. Ranheimsavisa kommer tilbake med en oppsummering av de reaksjoner vi måtte få.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gi…

26-02-2020 Hits:147 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gir deg sjansen

av: Kjell A. Arntzen                                 foto: Memoshome Kjøp sesongkort på Forzatribunen så er du med i treknigen av billetter til kampen mot Alanyaspor i Tyrkia. Premien er verd 11.400,- kroner Forza Ranheims leder...

Les mer...

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrki…

21-01-2020 Hits:1545 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrkia

av: Kjell A. Arntzen Memoshomes representant i Trondheim er Robert Hilstad. Han er også Fagsnekkern og en ivrig Ranheimssupporter. Nå skal Robert og 188 andre til Tyrkia for å se det...

Les mer...

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:665 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:1187 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...