A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen

Svein Otto 2 intro

Vikåsens aktive politiker, Svein Otto Nilsen, slapper ikke mye av etter en lang valgkamp.

Vikåsens utrettelige politiker, Svein Otto Nilsen, har alltid noen baller i luften. Han har brukt tid på en lang valgkamp for Pensjonistpartiet og sitt eget kandidatur, han har liggende et forslag om at rådmannen skal utrede muligheten for etablering av en aktivitetspark i Vikelvdalen og han har siden april 2015 «kjempet» for å få til en mer trafikksikker løsning ved innkjøringen til det store boligområdet og skolene på Vikåsen. Dette på vegne av Nedre Vikåsen Velforening.

Sendrektighet på Byplankontoret?

Etter å ha gått gjennom den korrespondanse som velforeningen har hatt med kommunens Byplankontor må en kunne stille seg overnevnte spørsmål, er det sendrektighet eller ren motvilje?

IMG 1827

Det meste har lenge vært klart for gangfletet i Vikelvveien, men noe malt eller merket gangfelt er det ennå ikke!

Saken er den at Nedre Vikåsen Velforening ved sin nestleder Svein Otto Nilsen i april 2015 tok kontakt med Byplankontoret om trafikkforholdene i krysset Vikelvveien – Vikåsen. Kontakten dreide seg om å gjøre nevnte kryss mer trafikksikkert, bl.a. med å få et merket gangfelt over Vikelvveien. Vikelvveien var både i 2015 og er i dag en godt trafikkert vei. Veien er Ranheims forbindelsesvei til Solbakken, Jonsvatn et og Bratsberg.

I følge velforeningen er det svært mange som krysser Vikelvveien for å komme til stien mot- og forbi Nydammen. Ranheimsavisa har vært i området flere ganger, senest den 13.09.2017. Vi kan fortelle at det er asfaltert gang-/sykkelfelt fram til veien fra Vikåsensida, det er laget en forsenkning i midtrabatten for gående og syklende, men altså: det er ikke malt noe gangfelt eller satt opp skilt som forteller at dette er en overgang.

Korrespondansen med Byplankontoret

Vi kan ikke fatte at en slik sak ennå ikke er løst. Gang- og sykkelvei på vestsiden av veien er asfaltert og det er laget en forsenkning i brusteinsrabatten mellom kjøreretningene.

Dette oppfatter vi som så håpløst at vi har etterspurt korrespondansen i saken. Nå har vi fått tilgang på mailutvekslingen mellom partene og det er ingen grunn for oss å sitte inne med dem. Håpløsheten kan gjerne deles med dere!

22. mai 2015 klokka 12.12 til Byplankontoret, emne: krysset på Vikåsen.

«Venter på svar fra dere angående gangfeltet over Vikelvveien. Blir det gjort noe med sikkerheten i krysset inn til Vikåsen. Det er svært mange som krysser veien for å komme til stien forbi Nydammen.»

Samme dag, kun 16 minutter senere i 2015 kommer dette svaret fra Byplankontoret:

«Beklager at dere ikke har fått svar. Etter at vi snakket sammen ba jeg saksbehandleren som kjenner vurderingene best om å ta kontakt. Jeg skal be om at han tar kontakt med dere så snart som mulig. Han er tilbake på jobb tirsdag i neste uke.»

Det går ei viss tid uten at velforeningen hører noe mer. Etter 3,5 måned finner Svein Otto Nilsen det betimelig å sende følgende den 10. september 2015 klokka 07.21:

«Er det slutt med å få svar fra dere i kommunen?»

Det viser seg at de ikke er slutt på å få kommunale svar. Allerede samme dag og i samme år klokka 15.17 skriver Byplankontoret:

IMG 1830

Hva som er problemet må få dette i orden er vanskelig å forstå.

«Hei igjen» Beklager at du ikke har fått svar tidligere. Her er en oppdatering på status i saken fra saksbehandler XX:

-        Beklager at det har tatt tid for å gi deg svar på din forespørsel om etablering av gangfelt i Vikelvveien.

Fartsgrensen i Vikelvveien ble senket fra 60 til 50 km/t i 2014. Tiltaket ble evaluert i sommer med nye fartsmålinger. Resultatet viser at det hadde liten innvirkning på fartsnivået, da resultatet viser et fartsnivå på 60 km/t.

Dette innebærer at det ikke er tilrådelig å etablere et gangfelt uten at det etableres fartsdempende tiltak, i dette tilfellet fartshumper (jfr. formannskapets vedtak om fartsdempere i kollektivtraseer.) I tillegg er antall kryssende gå/sykkeltrafiikanter for få til at det oppfyller kravet til etablering av gangfelt.

Konklusjonen blir at vi vil lage en plan for fartsgrense 40 km/t gjennom krysset, samt plan for fartsdempere som nevnt ovenfor.

Budsjettet for mindre trafikksikkerhetstiltak 2015 er allerede disponert, og ny plan vil ta tid å gjennomføre bl.a. med høringsrunde til politi og vegvesen før behandling i formannskapet som er vedtaksmyndighet for fartsgrense på kommunale veier.

Under forutsetning av at det vil foreligge et formannskapsvedtak, vil dette kunne gjennomføres sommeren 2016.»

Så er vi kommet til september 2017. Ranheimsavisa tar en ny tur til området. Ingen ting har skjedd. Fartsgrensen er skiltet med 50 km/t, så langt vi kunne se var det ikke fartshumper i veibanen og det var heller ikke noe skilt som fortalte om overgang. Med andre ord; alt var som det tydeligvis var i mai 2015. Svein Otto finner forsøker å minne Byplankontoret om saken:

25.06.2017 klokka 17.08. til Byplankontoret:

«Ja nå har vi sommeren 2017. Hvor ligger planen for trafikksikkerhet for krysset inn til Vikåsen. Det hadde vært fint å ha fått et svar på om det finnes planer ettersom dere sier at det ikke er tilrådelig med gangfelt.»

Nå skjer det kanskje noe?

Den 07.09.2017 mottok Svein Otto Nilsen og Nedre Vikåsen Velforening svar fra Trondheim kommune. Svaret var noe oppløftende, men lite eller ingenting er gjennomfør per dato. Her refereres svarbrevet:

Svar - Vikåsen, trafikksikkerhet i krysset Vikelvvegen/Vikåsen, anmodning om status i sak

Viser til din henvendelse datert 25.06.2017, vedrørende status for trafikksikkerhetstiltak ved krysset Vikelvvegen/Vikåsen.

Det ble i 2015 sendt en tilbakemelding i denne saken hvor det ble konkludert med at det ville bli laget en plan for fartsgrense 40 km/t gjennom krysset, samt en plan for fartshumper på strekningen. Det ble videre vist til at dette forslaget måtte gjennom en høringsrunde med de øvrige skiltmyndighetene før det eventuelt kunne behandles i formannskapet. De øvrige skiltmyndighetene, Statens vegvesen og politiet, var ikke enige i at 40 km/t er riktig fartsgrense på den aktuelle strekningen og planen ble derfor stanset. Siden den gang har den tidligere saksbehandleren sluttet hos oss og saken har dessverre blitt liggende tilsynelatende uten at en ny tilbakemelding ble kommunisert ut.

Vi har nå løftet frem saken igjen og har bestilt en ny fartsmåling for å få en oppdatert oversikt over fartsnivået på strekningen. Selv om en redusert fartsgrense ikke lenger er aktuelt, vil fartsdempende tiltak i form av fartshumper likevel vurderes ut i fra resultatet fra fartsmålingen. På grunn av lav kapasitet på måleutstyret, så vil ikke målingen kunne finne sted før mot slutten av høsten.

Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

HEIA RANHEIM

04-12-2017 Hits:764 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

HEIA RANHEIM

av: Harald Walldén                                     foto: Ranheimsavisa og Christian Lauritsen Her blir det mange gode opplevelser...

Les mer...

ELITESERIEN!!!!!

02-12-2017 Hits:824 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell Arntzen Etter å ha vært klart best i tre av fire ordinære omganger og to ekstraomganger mot Sogndal, ble det ELITESERIEN for Ranheim! Knallbra, - ja helt fantastisk. Regner...

Les mer...

Frank før lørdagens kamp

01-12-2017 Hits:1309 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Frank før lørdagens kamp

Både Frank og mange andre skal ha stor TAKK for at de har ført laget fram til denne posisjonen. Vi kan vise vår takknemlighet på EXTRA Arena i morgen ettermiddag...

Les mer...

Knepent tap, men vi er ikke slått!

29-11-2017 Hits:217 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det var stor stemning blant de 50 som hadde funnet veien til klubbhuset i kveld. Klappsalvene kom ofte og vel fortjent gjennom store deler av 1. omgang og...

Les mer...