A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen /Per Arne Johnsen                           

IMG 1983

Arbeidersamfunnets leder, Tore Henriksen, kan si seg veldig fornøyd med årets 1.mai-arrangement.

Både Adresseavisen og noen politiske partier sa før 1. mai at dagen hadde mistet sin betydning og ikke var omfattet av noen interesse. Om dette medfører en snev av sannhet gjelder det ikke for Ranheim! En sur vind og en temperatur langt under det vi er vant til på 1. mai forhindret ikke at et stort antall sympatisører og andre møtte fram til arrangementet. Opptoget var kanskje ikke så stort som tidligere, men det må vinden og det sure været ta ansvaret for. Inne i Folkets Hus var det stappfullt av forventningsfulle mennesker som så fram til å høre talene og appellene. Jeg tror det var en større oppslutning enn det har vært på flere år? (

(Jeg beklager at jeg ikke fikk med meg alt av det ordførerens sa, men det meste av det som ble sagt mener jeg er med.)

Arbeidersamfunnets leder, Tore Henriksen, ønsket den tallrike forsamlingen velkommen. Han unnlot selvfølgelig ikke å presentere de to appellantene, Julie Indstad Hole og Eivind Rindal. Dagens hovedtaler, Rita Ottervik, ble presentert og hilst velkommen med applaus fra salen. Stemningen syntes å være god allerede fra starten. De frammøtte hadde forsynt seg med kaffe og kaker og satt klare for å lytte til hva hovedtaleren og appellantene hadde på hjertet.

I denne artikkelen tar jeg for meg Rita Otterviks ord til forsamlingen. I morgen kommer jeg tilbake til appellen fra Julie og noe senere de idepolitiske appellen fra Eivind.

Rita

Rita innledet med å takke for invitasjonen, en invitasjon hun nærmest hadde bedt om å få. Hun hadde veldig lyst til å holde 1. mai-talen her på Ranheim. – For meg handler denne dagen om å være stolt over arbeiderbevegelsens historie og dens kraft til å endre samfunnet til beste for alle, sa Rita og fortsatte: Men det handler også om å løfte blikket og se andre deler av verdens behov for å få grunnleggende rettigheter, og ikke minst til å organisere seg for å ivareta disse rettighetene som vi ofte tar som en selvfølge.

rita hoved

Rita Ottervik holdt en glimrende hovedtale ved årets 1. mai-arrangement. Bildet er fra en tidligere anledning.

Rita pekte også på Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon i år som handler om nettopp det ovenstående. De har som slagord for sin aksjon; «Folk forandrer verden». Pengene de samler inn går til fagorganisasjoner i Sør-Afrika, til kvinne- og ungdomsorganisasjoner i Palestina og til organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter i Honduras. Dette er steder som ligger langt unna vårt trygge Norge, men det viser en god tradisjon for arbeiderbevegelsen, - Vi løfter blikket og viser solidaritet med folk der ute.

Rita fortsetter: - Utfordringene vi sliter med her hjemme kan virke små i forhold til de utfordringer de sliter med i andre deler av verden, men mottoet «folk forandrer verden» gjelder så absolutt også for oss her i Norge. Vi som bryr oss, sier ifra og sørger for å bli hørt. Vi tar tak i våre hjemlige utfordringer. Vi har alle, også dere som sitter her i Folkets Hus nå, et ansvar for at Norge skal bli et mer rettferdig samfunn. Et land der folk kan leve gode liv med arbeid til alle, i frihet, trygghet og med verdighet, sa Rita.

Vårens lønnsoppgjør og den norske modellen

Rita var også innom fagbevegelsens innsats under vårens lønnsoppgjør. – Det var nettopp det jeg nevnte tidligere med ansvar for at Norge skal være et land med rettferdighet og trygghet. Fagbevegelsen tok i vårens lønnsoppgjør dette ansvaret. Blant annet ble det et ekstra tillegg for lavtlønte og vi fikk en likelønnsprofil. Men først og fremst var det en seier ved at AFP-ordningen ble gjort mer rettferdig for de som har stått ut i et langt og strevsomt arbeidsliv. De som blir syke på slutten av et langt liv i tunge yrker, var vinnerne i dette oppgjøret!

-        Styrken i den norske modellen viste verdien av et organisert arbeidsliv. Kontrasten fikk vi enda tydeligere nå i vinter. Da kom en regjering bestående av tre høyrepartier som undergraver den norsk modellen tydelig fram. En regjering som vil svekke det organiserte arbeidslivet, som svekker fellesskapet og tryggheten for arbeidsfolk.

-        Regjeringens politikk gjør at flere unge mennesker må ta til takken med en midlertidig stilling. De reduserer år etter år fagforeningsfradraget, og i tillegg går de så langt som å skrive i regjeringserklæringen sin at de «anerkjenner» det uorganiserte arbeidslivet. Vi trenger en sterk og god fagbevegelse. Sammen blir vi sterke, ikke hver for oss. Det er viktig at vi fører kampen for et organisert og trygt arbeidsliv og denne kampen må vi stå sammen om!

-        Det vi nå er vitne til er en sakte rasering av trepartssamarbeidet vi i Norge har nytt godt av og som har bygget et sterkt norsk velferdssamfunn. Det kan vi ikke, - og det må vi IKKE godta! Her må vi være veldig tydelige. Våre verdier skiller seg fra deres. Vi er på vanlige folks side. Vi tar arbeidstakernes parti!

Pensjon og sykelønn

Rita fortsatte med å knytte noen betraktninger og tanker rundt pensjon og sykelønn. Hun sa blant annet: - Når ikke alle er sikret pensjon fra første krone og første time i arbeid, rammer det dem med løsest tilknytning til arbeidslivet. Det rammer vår ungdom, det rammer folk i små stillinger og dem som tjener minst. Arbeiderpartiet har allerede økt presset på regjeringen i denne saken. Og vær sikker, - vi skal ikke gi oss på denne saken!

-        Pensjonssaken er viktig og sykelønna er viktig! Høyresiden viser til at sykelønnsordningen vi har i dag ikke virker. De sier at den er mislykket fordi sykefraværet ikke går ned. Men, kjære venner; Ordningen handler ikke om sykefraværet. Det handler også om tilrettelegging slik at flest mulig kan være i jobb! Sykelønnsordningen handler om sosial utjevning. Sykelønnsordningen handler om rettferdighet. Det var derfor vi innførte den, og det er derfor vi skal forsvare den! sa Rita.

Vi trenger en god og trygg styring

-        Det vi nå trenger er en god og trygg styring, en styring som sikrer velferden vår, fortsatte Rita. – Dere merker alle at vi lever i en urolig verden. Mer enn noe annet trenger hvert land en stødig styring. Mye av dette kan vi lite gjøre med, men her hjemme kan vi sørge for det. Her i Norge trenger vi nå en stødig styring. Vi skal være garantist for det og ta ansvar. Storbritannia er bare ett år unna å gå ut av EU. Presidenten i USA utfordrer internasjonal handel og driver ren proteksjonisme som også rammer Norge. En oljesektor som har gitt landet gode tider er fortsatt i omstilling, og vi som land må fortsatt gjøre mye for å finne nye måter for å ha et godt, nytenkende og rettferdig arbeidsliv.

Trondheim er byen

Rita var nok aldri fristet til å holde en tale uten å omtale byen, kommunepolitikk, muligheter, byens næringsliv, trøndere og Ranheims fotballbragd! Hun fortsatte:

-        Trondheim er landets teknologihovedstad. Vi har mange offentlige arbeidsplasser og tunge, gode institusjoner som NTNU, SINTEF og Marintek. I tillegg har vi et fantastisk gryende gründermiljø og utrolig mange oppstartsbedrifter. Det er mange byer, både i Norge og utenlands, som er misunnelige på oss for det. Vi må ta vare på det som gror og er i etableringsfasen. Samtidig må vi sørge for gode vilkår å jobbe og vokse i. Vi ønsker at de fleste av disse blir i byen og ser en verdi å ha base i Trondheim for å vokse ut i verden. Her har vi i trøndere et utrolig godt utgangspunkt i vårt nærings- og kunnskapsmiljø. Vi må også her kunne bruke Nils Arnes «godfot-teori» til å bli et sterkt landsdelslag hvor Trondheim har ledelsen på sentral midtbane.

I 2019 er det lokalvalg

Det er vel ett år igjen til kommunevalget. Det er et viktig valg og vi må bestemme oss for hvilken retning vi vil byen skal ha videre. Rita fortalte at dagens bystyreflertall har gjort mange fantastiske grep i snart 16 år.

-        Vi har fått svært mange flere ansatte spesielt innenfor eldreomsorg og skole her i Trondheim, fortsatte Rita. – Vi har bygget og pusset opp svært mange skoler, sykehjem, barnehager og omsorgsboliger. Politisk har vi satt av spesielt mye penger på å øke antall ansatte på sykehjem og innenfor hjemmetjenesten. Vi har innført avdelingssykepleiere for å sikre kvaliteten og kontakten med brukere, ansatte og pårørende. Dette har vi valgt å gjøre framfor å gå for store skattekutt til de rikeste av oss.

-        Vi bygger skoler og barnehager for å sikre at alle får et godt tilbud i en by som vokser. Vi vokser faktisk prosentvis mest av alle byer i Norge. Det er attraktivt å bo, arbeide og leve i byen vår. Mange flytter hit for å bo sammen med oss. Det skal vi glede oss over og tenke: «Hvordan kan det bli enda bedre å bo, leve og jobber her? Vi trenger flere boliger, et kollektivsystem for framtiden og ikke minst, gode nærmiljø for alle.

Ordføreren er imponert over bydelens frivillighet og Ranheim Fotball

Dugnad4        Arne og Frits  er to av dugnadsgjengen som ordnet med nytt gjeerde rundt kirkegården. Ikke ei kommunal krone gikk til dette prosjektet. Ordføreren er imponert over dugnadsånden på Ranheim

     - Når jeg snakker om nærmiljø kan jeg ikke, som byens ordfører, være her på Ranheim uten å få gratulere dere alle! Nemlig gratulerer både med Ranheims inntreden og innsats i Eliteserien. Det viser trøndersk tæl på det beste. Ranheim er et lag for og av trøndere, drives nøkternt og bør være et forbilde for mangt et fotballag i landet!

-        Her er det stå på-vilje både på banen og blant alle de frivillige som bidrar for å få dette til. Som dere sikkert vet har kommunen bidratt blant annet som leietaker i tribunebygget, som ikke bare ga et flott bydelsbibliotek og fritidsklubb, men også leieinntekter til idrettslaget.

-        Frivilligheten står sterkt her på Ranheim. Ikke bare innen idretten, men innen alt som er av oppgaver bydelens befolkning vil ha behov for. Dette er det all grunn til å være stolt av både av dere og oss politikere. Vår oppgave blir å legge til rette for at frivilligheten kan blomstre og fungere framover. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke dere for alt det dere bidrar til for trivsel og resultater her på Ranheim. Her må det være trivelig å bo!

-        For Arbeiderpartiet har det siden vi tok over styringa av byen vært viktig at fellesskapets verdier skal vær åpne for folk. Derfor leies arealer i skoler, barnehager og helsesenter ut gratis til frivilligheten. Derfor legger vi til rette for at frivilligheten samarbeider tett med kommunen. Vi er jo alle til for å gjøre livet til folk bedre i de ulike lokalmiljøene.

-        En annen Ranheimssak som står på blokka mi framover er å bedre kollektivtilbudet. Metrobuss er en viktig sak, men også jernbanen er viktig. I Miljøpakkeforhandlingene med staten vil flere avganger på Trønderbanen og oppgradering av stasjoner være viktig for Trondheim. Lokaltogtrafikken kan spille en viktigere rolle enn den gjør i dag, men da må det investeres i jernbane. Dagens regjering har kommet med tomme løfter til Trøndelag. Nå vil vi bruke forhandlingsmulighetene med Regjeringen til å kreve investeringer i jernbane i vårt område. Det kan ikke være bare østlandsområdet som får nytte av slike investeringer. Ranheim stasjon vil selvfølgelig også være en del av diskusjonen vi vil ta med staten!

Dagen i dag

Rita fortalte at dagen i dag også handlet mye om hvem som betaler sine rike onkler. – Milliarder har blitt delt ut til de som allerede har mest. Mens samfunnets svakeste, de med minst makt og evne til å si fra har fått smålige og stygge budsjettkutt. Slik ønsker ikke vi å ha det i et land der rettferdighetstanken står sterkt, sa ordfører Rita Ottervik blant annet.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:641 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:330 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:233 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...

Spennende og morsom kamp!

28-10-2018 Hits:264 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen En halv time før kampen er det vanlig at gjestenes lags trener kommer på VIP-samlingen og intervjues av Frank Lidahl. Denne gang var det LSKs svenske trener Jørgen...

Les mer...