A+ A A-

av: Svein Otto Nilsen

Vi forsøker å følge opp politiske forslag som fremmes for bystyret og bystyrets komiteer. Det gjelder selvfølgelig forslag som fremmes fra alle partier, men kun forslag som gjelder vår bydel. Denne gang er det Pensjonistpartiet ved Svein Otto Nilsen og Morten Kokaas som fremmer et privat forslag om «tilsyn og ulovlighetsoppfølging av parkeringsanlegg i Ranheimsfjæra og Hornebergtunet Kubene.» Dette forslaget fremmes i bystyrets møte den 31.05.

Svein Otto intro

Svein Otto Nilsen og Pensjonistpartiet er flittige til å følge opp saker i bystyret

Det ble fremmet forslag fra Pensjonistpartiet i bystyret høsten 2017 angående tilsyn og ulovlighetsoppfølging, som den 07.12. 2017 ble vedtatt avventet til Trondheim kommune hadde fått svar fra departementet. Formannskapet tok den 15.05. 2018, rådmannens tilsyn etter plan- og bygningsloven til orientering hvor det konkluderes med at det ikke gjennomføres tilsyn.

Privat forslag til bystyret fremmes siden formannskapets vedtak på ingen måte er tilfredsstillende og at man er kjent med at saker om tilsyn og ulovlighetsoppfølging fortsatt er til behandling av fylkesmannen i Trøndelag som klageorgan.

Vedtak av 29.11. 2017 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag burde vært forelagt for bystyret før behandlingen i bystyret den 07.12. 2017. Fylkesmannen fant parkeringsplassene i Ranheimsfjæra parkeringsanlegg å være i strid med de tekniske forskrifter og han anbefalte Trondheim kommune om på nytt å vurdere tilsyn.

Fylkesmannens vedtak burde vært gjort kjent for bystyret før det ble fattet vedtak i saken.

Bystyret fattet den 07.12.2017 vedtak om at Trondheim kommune skulle avvente svar fra departementet. Etter at departementet har gitt svar har rådmannen overfor formannskapet i sak til behandling den 15.05. 2018 vurdert at det er opp til Trondheim kommune selv å skjønnsmessig vurdere hvordan en skal prioritere tilsyn selv om lovens § 32 ­- 1 og § 25 – 1 klart gir uttrykk for at kommunen har plikt til å føre tilsyn og følge opp ulovligheter når det avdekkes.

Mange parkeringsplasser i Ranheimsfjæra holder ikke mål

Fylkesmannen har ansett mange av p-plassene i Ranheimsfjæra funksjonsudyktige og at Trondheim kommune i tilfelle har plikt til å føre tilsyn. I lagmannsrettsdommen som fylkesmannen viste til i sitt vedtak er det vurdert:

"Som det fremgår av uttalelsen fra Byggforsk er det et gjennomgående trekk ved parkeringskjelleren at RU ikke har oppfylt funksjonskravet i teknisk forskrift. Avvikene fra de anbefalte minimumsløsninger medfører at funksjonskravet bare kan oppfylles ved at akseptabel funksjon verifiseres på annen måte fra utbyggers side. Slik verifikasjon foreligger ikke. Avviket medfører dermed at de aktuelle plassene har mangler som gir grunnlag for sanksjoner etter bustadoppføringslovens regler."

Fylkesmannen uttalte i sitt vedtak den 20.11. 2017:

«Fylkesmannen har ellers kommet til at kommunen bør foreta en ny vurdering av hvorvidt de omtalte p-plassene er i samsvar med regelverket, herunder om prosjekteringen har vært mangelfull. Lagt til grunn de fakta beskrevet av lagmannsretten, synes flere av parkeringsplassene å være i strid med funksjonskravet i teknisk forskrift. I så fall skal kommunen følge opp saken, jfr. pbl. § 32-1.»

Parkeringsanleggene i Ranheimsfjæra og Hornebergtunet Kubene er gjenstand for behandling av fylkesmannen i Trøndelag og forbrukerne vil bringe det inn for Sivilombudsmannen om fylkesmannen opprettholder sin tidligere vurdering om at han ikke kan overprøve Trondheim kommunes skjønnsmessige vurdering av at plan- og bygningslovgivningen ikke er brutt.

Det er høyst utilfredsstillende at Trondheim kommune skal komme i et så vidt dårlig lys hvor overordnet klagemyndighets oppfatning ikke er blitt gjort kjent for bystyret og hvor Trondheim kommunes oppfatning av bygningslovgivningen er på kollisjonskurs med domstoler og fylkesmannen og det ligger an til en sak for Sivilombudsmannen.

Direktoratet for Byggekvalitet har i veileder til TEK 10 uttalt:

«Det er etter forskriften to måter å fastsette ytelser på. Den ene er å følge ytelser i veiledningen til TEK, dvs. preaksepterte ytelser, se annet ledd bokstav a. Den andre er at det gjennom en analyse verifiseres at ytelsene er tilstrekkelige til å oppfylle TEK, se annet ledd bokstav b.»

Rådmannen har uttalt noe helt annet i saksfremstillingen for formannskapet i sak PS 0094/18 om tilsyn generelt har rådmannen uttalt om funksjonskravene:

«For disse delene av forskriften er det opp til de ansvarlig prosjekterende å bestemme hvilken løsning som er i tråd med forskriften. Det betyr at de skal bruke sitt faglige skjønn til å komme fram til resultatet. Dette faglige skjønnet omfatter gjerne bruk av standard litteratur som f.eks. Euro Code, SINTEF Bygg detaljer, bransjenormer, m.m.»

Dette er jo en helt annen tolkning av de tekniske forskrifter enn direktoratet, lagmannsretten og fylkesmannen har gjort.

Bystyret påpeker at lovens § 25 - 1 pålegger å føre tilsyn når kommunen blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

Forslagstillerne viser forøvrig til fylkesmannens vedtak i saken.

FORSLAG:

Bystyret ber om at Trondheim Kommunerevisjon gjennomgår og gransker saken.

Bystyret ber om en gjennomgang om hvorvidt tilsyn og ulovlighetsoppfølging er gjennomført for parkeringsanleggene i Ranheimsfjæra og Hornebergtunet Kubene. Dette iht. tekniske forskrifter og universell utforming iht. reguleringsplaner hvor Trondheim kommune hittil har avslått å gjennomføre tilsyn. Deriblant en gjennomgang av rådmannens rolle ved byutvikling i saken.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

5. måned på rad med best omdømme!

12-10-2018 Hits:342 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Frank Lidahl                            foto: Kjell Arntzen «Medie- og Omdømmetrackeren» for september fra Sponsor Insight kom i dag tidlig. For 5.måned på rad er Ranheim klubben i Norge med best omdømme, både...

Les mer...

Karlsen sørget for 3 poeng

30-09-2018 Hits:461 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Karlsen sørget for 3 poeng

tekst og foto: Kjell Arntzen Kristiansunds supportergjeng fra Uglan satte en flott ramme rundt kampen Opptakten til kveldens kamp var satt i scene av «Uglan», Kristiansunds supportere. Med sine store faner og...

Les mer...

"Vi like Ranheim"

30-09-2018 Hits:548 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

"Vi like Ranheim"

tekst og foto: Kjell Arntzen I en mørk krok på Romantica fant jeg Jarl Ivar, Sigrid, Jannicke og Kerry. Jonny falt dessverre ut, men han var så absolutt tilstede. Rundt 400 av...

Les mer...

Ranheim møter Kristiansund BK

27-09-2018 Hits:259 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheim møter Kristiansund BK

tekst og foto: Kjell Arntzen Vi gleder oss til å se Svein Maalens gutter nok en gang! Møt opp til kampen mot Kristiansund på søndag! Dere får ha meg noe unnskyldt når...

Les mer...