A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Jeg fortsetter orienteringen fra Brukerutvalgets arbeid, gir mine kommentarer til svarene fylkesordføreren ga Svein Otto Nilsen (PP) i fylkestinget og hva AtB reagerer med på våre konstruktive forslag. Vi skulle kanskje forvente at både AtB, fylkesordføreren og andre politikere hørte mer på oss brukere?

 «Slik situasjonen er i dag for Ranheim Øst har vi en buss nr. 44 som går mellom Væretrøa og Ranheim Metroholdeplas. Bussen knytter ikke sammen Ranheim som bydel da man innenfor samme bydel/skolekrets må bytte buss på Ranheim Metrostasjon for å komme seg videre. Denne korrespondansen har vist seg særdeles problematisk for mange. Ordet korrespondanse er nok en feil betegnelse da linje 1 med ankomst/avgang hver 10. minutt møter en buss som størsteparten av døgnet går en gang i timen. Dette er ikke en praktisk løsning for de som ønsker å ta bussen. Dette samsvarer heller ikke med grunnene som AtB og Miljøpakken fremmet for at folk skal benytte bussen som framkomstmiddel».

Den nye Byvekstavtalen har nye mål for arbeidet

Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.

Mål 2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.

Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion.

Mål 4: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.

Mål 5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.

Mål 6: Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.

Mål 7: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres.

Mål 8: Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.

Mål 9: Øke brukertilfredsheten av tiltak i miljøpakken.

De utfordringer og hindre vi møter

Folkehelse for alle

Muligheten for å komme seg ut - Isolasjon - kommer ikke seg på aktiviteter - Sosiale aspekt faller bort - Mestring – Angstfylt - Sykdom

Skolebarn

Bussen 0805(Før 0810) har hver eneste dag i hele februar kommet 5-25 minutter for sent. Dette var ikke et problem da den gikk 0810 - sak meldt inn

Barn ned i 5-6års alder som har krav på buss skal klare dette med bytte

Barn blir stående ute å vente lenge

Forvirring på holdeplass - hvilken buss går til Væretrøa - feil har skjedd

Lek på holdeplass

Steinerskolen - barn må ta tre busser - Sjelden merking på bussen - det står ofte www.atb.no -Trygghet for alle aldersgrupper - Forutsigbart - du skal vite når buss går

Digital verden - apper osv for å klare treffe på riktige busser. Dette er ikke lett for alle aldersgrupper. Flere eldre uttrykker at de blir redd. Flere eldre sier også at de lar være å ta buss fordi de er redd for hvilke problemer transporten vil medføre

Det er ofte at det er forsinkelser på ruta. Skjer for ofte. Da er det knyttet til at bussen kommer fra et annet sted. Sjåfører bekrefter dette.

Det er skummelt å stå på et øde busstopp som Ranheim Metro er nå. Det er ingenting på dette stedet og mange føler seg utrygg på grunn av lange ventetider, spesielt på kveldstid.

Tilgjengelighet til butikker, offentlige kontorer idrettsanlegg osv

På Ranheim har vi butikksenter på Grilstad med lokalt apotek, blomsterbutikk, dagligvarebutikk, frisør, treningssenter, cafeer osv. I tillegg har vi offentlige kontorer på Kulturtribunen.

Fotballanlegget server over 1000 spillere ukentlig i alle aldre.

Folkets Hus - Helse- og Velferdssenter – Restauranter – Tannlege – Bibliotek – Barnehager – Idrettshall – allaktivetshall

Praktiske

Veldig få avganger fra Væretrøa. Meste parten av døgnet 1 gang i timen

Viss forbedring i rush, men store deler av døgnet er avgangene for få og avgangstidspunkt er ukurant. Eksempelvis 2 minutter over hel noen tidspunkt på ettermiddag. Aktiviteter på Ranheim begynner/slutter hel og halv.

Stor variasjon i avgangstidene, vanskelig å lære seg bussruta

Vi vil ha økt Trafikksikkerhet

Betydelig redusert biltrafikk

Barn som tar buss = færre biler ved skoleporten. Å blande biler og barn er en dårlig ide. Skolen er stedet flest barn og biler møtes samtidig i løpet av en skoledag.

Trafikksikkerhet er en av hovedgrunnene til at foreldre velger å kjøre sine barn (Reisevaneundersøkelse gjennomført av Miljøpakken gjennom meldeboka til Trondheim kommune i 2017/2018)

Andre ting       

Vaner gjeninnføres. Folk som setter seg tilbake i bilen pga et dårlig tilbud er vanskelig å få tilbake på bussen.

Ranheim skole er den skolen med flest gående, syklende og bussende barn i byen (Tellinger gjennomført av Miljøpakkens mobilitetsrådgivere). Lite ønskelig at denne trenden skal endres til at flere barn blir kjørt.

Forslag til løsning

Buss 44 erstatter buss 20 fra Grilstad og går Ranheimsveien forbi Rotvoll etter den tidligere linje 6 sin trase. 44 ender på Strindheim og returnerer samme vei tilbake til Væretrøa. Buss 20 starter på Strindheim og går sin rute derfra til Romolslia med retur etter samme trase. Buss 44 får - gjennom døgnet - et intervall på 20 minutt.

Svein Ottos spørsmål avslørte mye

Svein Otto Nilsen rettet et spørsmål til fylkesordfører Tore O. Sandvik i fylkestinget like før jul. Hans spørsmål endte i hva fylkesordføreren mente om en ny kombinasjon for linjene 44 og 20. Forslaget var tilnærmet likt det «Brukerutvalget» framla og drøftet med AtB i mars 2020. Det som er interessant er å se på fylkesordføreren svar på Svein Ottos spørsmål. Tore O Sandvik svarer nesten ordrett likt med det AtB svarte oss! Fylkesordføreren blottlegger her sin egen viten om situasjonen på Ranheim øst og Grilstad. Kan vi lov til å forventet at han hørte med noen som bor i området? Jeg tror han vet hvem undertegnede er?

Sandvik svarer: «Innbyggerne på Væretrøa kan velge mellom buss nr. 44 som kjører opp Væretrøa – Ranheim hver halvtime på morgenen og hver time fra formiddagen til utpå kvelden, eller buss nr. 79 som kjører Strindheim – Vikhammneråsen på gamle E6 med høy frekvens i rush og timefrekvens ellers. Busstilbudet til og fra Væretrøa med rute 44 benyttes av ca. 94 passasjerer pr. dag.

Fylkesordføreren er kjent med at AtB fikk innspill om ønsker og behov for endringer i rutetilbudet til og fra Væretrøa etter innføring av Metrobuss høsten 2019, og at dette ble fulgt opp med en egen kundeundersøkelse høsten 2019. Basert på undersøkelsen justerte AtB rutetilbudet på strekningen fra 3. februar 2020.

Videre opplyser AtB at de i lengre tid har hatt dialog med beboerne i området basert i ønske om at 44 forlenges til Ranheim skole og Grilstad. Dette for å unngå at skoleelevene må ha omstigning i tillegg til å betjene det som oppleves å ha blitt et bydelssenter på Grilstad. Tiltaket er estimert å koste ca. 1 mill. og er foreløpig ikke finansiert.

AtB har vurdert Nilsens forslag og vurderer konsekvensene ved å følge hans ønskede løsning er at flere passasjerer på rute 20 vil få omstilling (min merknad: SPRØYT), flere busstilbud enn i dag vil kjøre parallelt og tiltaket vil utløse en merkostnad på ca. 5 mill. årlig, pluss behov for infrastrukturtiltak. Rute 20 benyttes av ca. 270 passasjerer pr. dag».

Så sier han noe om at AtB har registrert beboernes ønsker og at de har gjennomført tiltak for å forbedre rutetilbudet på Være og AtB er i dialog med beboerne der det vurderes ytterligere tiltak.

Mine kommentarer:

Det synes helt umulig å komme noen vei med AtB som vil forbedre vårt rutetilbud. Vi kan håpe på at den nye avgangen for 44 etter skoletid kan bli ordnet i april/mai.

Når selv fylkesordføreren ikke ser at han er et ombud for folket og dermed ikke dykker noe ned i problemene når en fylkestingsrepresentant serverer et spørsmål som er viktig for oss, så tror jeg det forteller mye om det politiske hjelpa vi kan forvente?

AtB forteller Sandvik at det blir parallellkjøring langs Ranheimsveien med linje 44 og linje 1. Det skal være et av argumentene de har for å unngå en slik løsning. Spørsmålet som må stilles er: Hvor mange parallellkjøringer har de i Kongens gate, Prinsens gate, Innherredsveien, Byåsveien osv? Her på Ranheim blir det parallellkjøring på 4 holdeplasser. Skal vi tro tallene fra AtB om at det er 94 passasjerer per dag dette gjelder, så er det vel ikke all verden? At linje 79 har noe med forbindelsen innen Ranheim å gjøre er det vel bare fylkesordføreren som mener!

Det hadde vel vært på sin plass at AtB kunne ha fortalt Sandvik at det er nedsatt et brukerråd/brukerutvalg som jobber med saken og at de til nå ikke har fått gjennomslag for noe! Jeg er i ferd med å gi opp denne nytteløse kampen mot AtB og selskapets beskyttere i det politiske miljøet.

En av «Brukerutvalgets» (som er elev på Ranheim skole) sa til sin far: «Kan dere ikke invitere Rita og Tore O. til å sitte på Metroholdeplassen som vi må gjøre? Her sitter vi og venter på linje 44 som kommer om 58 minutter for å ta oss hjem til Væretrøa». Det er et veldig godt forslag, men jeg er redd ingen av dem vil utsette seg for denne lidelsen?

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

4-1 i en forrykende kamp!

19-12-2020 Hits:323 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst: Kjell A. Arntzen Det skal to gode lag til for å skape en forrykende kamp og forestilling. Det var ikke klart før i kampens siste minutter hvordan dette skulle ende...

Les mer...

To tafatte lag spilte 1-1

13-12-2020 Hits:292 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Med tafatte lag menes også at det var to ufarlige lag som møtte hverandre på Extra Arena. Det er sjelden vi opplever en kamp mellom to normalt...

Les mer...

Ja-Ja - ikke det verste som har skjedd!

28-11-2020 Hits:435 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Nok en lørdag med sport nok for en sportsidiot som undertegnede. Det ble som vanlig mye å glede seg over denne lørdagen også. At Therese Johaug slår...

Les mer...

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:477 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...