A+ A A-

tekst: Ragna Ann Berge                  foto: Per A Johnsen

PetersonintroBrygger det opp til strid om varmekraftverk på Ranheim igjen? Det kan kanskje komme som et sjokk på oss etter at sentrale politikere slo fast at den påtenkte tomta på Ranheim ikke ville egne seg. Det var i april 2011. Både Arbeiderpartiets Geir Waage og ordfører Rita Ottervik, var av en slik mening. Hva har skjedd siden spørsmålet nå er aktualisert igjen? En samling Ranheimsboere som kaller seg «Beboergruppen på Ranheim», har tatt fatt i saken! Vi gjengir dette innlegget som er ført i pennen av Beboergruppens Ragna Ann Berge. Det var å lese i Adresseavisen den 21.01.2015.

Blir det allikevel et varmekraftverk ved fabrikken?

«I 2010-11 engasjerte lokalsamfunnet seg mot planene om et gigantisk kraftvarmeverk ved Peterson. Statkraft Varme, med konsesjon på produksjon og distribusjon av fjernvarme i Trondheim, sto bak.

Vi var ikke imot kraftvarmeverket

Vi var ikke imot kraftvarmeverket, men det burde ikke plasseres sentralt i det som først og fremst vil bli en boligbydel. Vi la vekt på hensynet til nærmiljøet med boligområder, omsorgsboliger, skole, barnehager, kirka, planlagt lokalsenter ved Trægården mm. Sammen med Peterson, E6 og jernbanen ville anlegget gi en for stor samlet belastning med støy, trafikk osv. Dette så også politikerne. Bygningsrådet vedtok i april 2011 at et slikt anlegg ikke skulle plasseres her av hensyn til bomiljøet mv. og at man måtte jobbe med alternative plasseringer.

Stille siden april 2011

Siden har det vært veldig stille fra Statskraft. Tilfeldigvis hører vi nå at prosesser igjen er i full gang for etablering av forbrenningsanlegg, bar få meter fra det tidligere forslaget. Nå er det planlagt innenfor fabrikkgjerdene ved innkjørselen til Peterson. Statkraft har alliert seg med Peterson Energi som er eid av Pemco som også eier Peterson. Første byggetrinn er planlagt lagt i drift høsten 2016. Det er planlagt flere byggetrinn pga. Statkrafts behov. Økt utslippstillatelse og tilsagn om et etableringstilskudd er innvilget og utbygginger har etter å ha saksøkt grunneier, fått en tilnærmet varig leiekontrakt for å etablere dette. Nå gjenstår kommunens behandling av saken.

Bare kraft til Peterson?

Det lille utbygger sier er at første trinn skal bygges primært for å gi kraft til Peterson som et miljøtiltak og for å bidra til å sikre arbeidsplasser. Samarbeidsavtalen med Statkraft vil de ikke vise fram. Framtidige anleggsdimensjoner og nærmiljøkonsekvenser sies det også lite om.

Det er ikke likegyldig hvor kraftvarmeverket plasseres. Blir dette etablert her, vil det ha stor betydning for bydelen. Om fabrikken i framtiden ikke skulle bli lønnsom, vil dette anlegget stå igjen og kunne ekspandere. Etableringen vil legge føringer for videre utvikling av et større område i anleggets radius, midt mellom gamle og nye boområder.

Lokalsamfunnet er ikke hørt

Utbyggerne er nå i full gang uten at lokalsamfunnet engang er informert. Man kan tydeligvis ikke forvente seg verken åpne prosesser eller respekt for ferske politiske vedtak. Vi må si tydelig fra hvordan vi ønsker at nærmiljøet vårt skal bli. Å utvikle og ivareta kvalitetene på Ranheim som et godt sted å bo, vokse opp og bli gammel på, blir avgjørende.»