A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                                            foto: Olav Paulsen

IMG 6455

Det er i dette området Byggesakskontoret nå har satt foten ned og avslått utbygging

Det har over en tid vært en del kommentarer og spekulasjoner rundt avslaget som er gitt Skanska for oppføring av boliger, forretning med videre på overnevnte område. Ett av innleggene som kunne leses var at min opplysning om at Skanskas prosjekt i området var stanset, var «Dette kan ikke være sant…» med påfølgende kommentarer for hvorfor det ikke kunne være sant. Jeg føler derfor for å referere til kildene for mine opplysninger.

BYGGESAKSKONTORETS BEHANDLING

Byggesakskontoret behandlet saken i juni-juli 2017. I forkant av realitetsbehandlingen som førte til Byggesakskontorets behandling er det kommet en rekke dokumenter og innsigelser fra en rekke instanser og naboer. Det meste av den informasjonen som Byggesakskontoret har fått inn har vært med i deres vurderinger. Ut fra sakspapirene kan vi lese at den avgjørende grunnen for avslaget er «rekkefølgekravets» bestemmelse om skolekapasitet på barnetrinnet her på Ranheim.

Ansvarlig søker for å få bygge ut området er Skanska Norge AS og tiltakshaver er opplyst å være Ranheimsfjæra utbygningsselskap DA.

Vedtaket som er fattet av Byggesakskontoret er slik:

«Byggesakskontoret avslår rammesøknaden. Vi viser til nærmere begrunnelse nedenfor. Følgende lovbestemmelse(r) er bakgrunnen for avslaget: Reguleringsplanens bestemmelse § 6.8 – Skolekapasitet.

Vi viser til plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker.»

Ranheimsavisa har ikke klart å få kjennskap til om det er innkommet klager fra noen av partene.

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK

Det er tidligere nevnt at Byggesakskontoret har fått en mengde dokumentasjon til saken etter at søknad om rammetillatelse ble fremmet den 09.12.2016. Vi leser oss til at søknaden er komplettert hele 12 ganger. Tegninger mottok saksbehandlerinstansen den 7. april 2017.

Det opplyses at søknaden gjelder oppføring av 80 boenheter, forretning, samferdselsanelgg, teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

PLANSTATUS

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 21.03.2013. Eiendommen er her vist som framtidig boligbebyggelse og nåværende grønnstruktur. Eiendommen er også omfattet av detajreguleringsplanen for «Ranheim Vestre, Strandområde 4, felt K1».

Byggesakskontoret har behandlet byggetillatelsen i henhold til plan- og bygningslovgivningen. De har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold, og gir ikke privatrettslige rettigheter. Dersom byggeprosjektet krever det må søker selv ordne med nødvendige privatrettslige rettigheter. I motsatt fall kan byggeprosjektet ikke gjennomføres.

Naboer har som forventet sendt inn sine merknader. Disse merknadene gjelder i hovedsak parkeringsdekningen for hele området som er regulert i «detaljreguleringsplan for Ranheim Vestre, Strandområde 4, felt K1 og reguleringsplan for Ranheim Vestre, Strandområde 4.

Byggesakskontoret har i det foreliggende vedtak ikke vurdert disse nabomerknadene og de innkomne kommentarer fra ansvarlig søker. Dette er ikke relevant i forhold til hjemmel for avslag som er skolekapasitet for denne søknaden. Byggesakskontoret sier at de ikke vurderer byggeprosjektet i sin helhet all den stund kravet om skolekapasitet ikke er oppfylt.

SAKENS KJERNE

IMG 6454

Ranheim skole har ikke kapastitet til å ta barneskoleelever fra 80 boenheter her på Ranheimsfjæra, Strandområde 4, felt K1.

Hensikten med rekkefølgekrav for tilstrekkelig skolekapasitet i reguleringsplaner er å sikre at kommunen kan ivareta sine forpliktelser, også med økt tilflytting. Det er en kjensgjerning at skolekapasiteten i Trondheim generelt er svært presset. Det gjelder ikke minst vår bydel, Ranheim. Det er rådmannens fagstab som innehar den nødvendige kompetanse og informasjon til å vurdere skolekapasiteten i Trondheim, I denne saken foreligger det ikke en positiv uttalelse vedrørende skolekapasitet for det omsøkte byggetiltaket. Rådmannens fagstab sier: «Det er ikke ledig kapasitet på barnetrinnet i Ranheim skolekrets.»

Byggesakskontoret har på bakgrunn av dette sagt at hensikten med bestemmelsen settes vesentlig til side. Samtidig sier de at en dispensasjon her vil føre til større ulemper for kommunen enn det gir fordeler for tiltakshaver.

SELVE BYGGEPROSJEKTET

Byggeprosjektet gjelder oppføring av bebyggelsen innenfor området felt K1 i gjeldende detaljreguleringsplan. Felt K1 er siste del av utbyggingen på Ranheimsfjæra Vestre, Strandområde 4. Det skal etableres 3 boligblokker med totalt 80 boenheter, samt et butikklokale med varemottak på bakkenivå under de to første blokkene vest i området. Mellom blokk 2 og 3 skal det etableres parkeringsplasser på bakkenivå. På taket til butikklokalet, mellom blokk 1 og 2, ønskes det etablert en møte- og lekeplass.

Det er prosjektert parkeringskjeller under bebyggelsen med nedkjøringsrampe øst ved blokk 3. Mot øst viser utomhusplanen også noe grøntareal, sykkelparkering og et returpunkt for avfallshåndtering. I vest etableres det 12 parkeringsplasser for butikken.

Her sier Byggesakskontoret at de ikke har vurdert byggeprosjektet i sin helhet, da ingen andre forhold ved saken vil være av avgjørende betydning for utfallet av saken. Det er på bakgrunn av reguleringsplanens bestemmelse § 6.8 om skolekapasitet som ikke er oppfylt.

På bakgrunn av vurderingen som er gjort avslår Byggesakskontoret søknaden om rammetillatelse.