A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen

Formannskapet har vedtatt bygging av ny barnehage i Ranheimsfjæra øst for Vikelva. Denne skal erstatte den midlertidige Ranheimsletta barnehage og Ranheim barnehage. Ranheim barnehage er den barnehagen som ligger opp for Trægården i det planlagte senterområdet. Ranheimsletta barnehage ligger i bygningsmassen for nåværende Jakobsli skole (den gamle Ranheim skole). Utbygging av den nye Ranheimsfjæra barnehage skal frigjøre arealer til økt skolekapasitet ved Jakobsli skole. Det beregnes at fra høsten 2019 vil elevtallet ved Jakobsli skole øke og det vil være behov for barnehagens nåværende lokaler. Ranheim barnehage må vike for tilrettelegging av senterutviklingen ved Trægården.

Forurenset grunn

I forbindelse med reguleringsplanen for utbyggingsområdene i Ranheimsfjæra øst for Vikelva på feltet som betegnes som B2, ble grunnforholdene kartlagt. Her ble det påvist fyllmasser bestående av bark og annet avfall over leirgrunnen. Fyllmassene ble den gang beskrevet som generelt forurenset.

I forbindelse med bygging av brua over Vikelva ved boligområdene i felt B2 og barnehagetomta, ble det i 2016 gitt tillatelse til at masser over akseptkriteriene ble liggende i dypereliggende lag. Vi har grunn til å tro at dette var hovedårsaken til at Vikelva og andedammen tidvis ble fylt av en hvit/grå skummende væske etter press på gammel masse som tidligere var tømt i området. Ranheimsavisa tilkalte den gang kommunens miljøenhet som konkluderte med at skummet kom fra lommer i grunnen som nå ble presset av tung fyllmasse.

Vannprøvene som ble tatt etter dette indikerte at grunnarbeidene og fyllingen ikke hadde forringet vannkvaliteten nedstrøms tiltaksområdet.

Karlegging av barnehagetomta

Reguleringsplanen for utbyggingsområdet B2 omfatter også barnehagetomta. Det øverste laget (1 meter) på deler av barnehagetomta ble undersøkt i 2011. Dette ble gjort i forbindelse med kommunens overtakelse av tomta. Her ble det gjort funn av tre- og papirmasser, men også oljerester.

Rådmannen sier at det i forbindelse med mulighetsanalysen for tomta i 2017 ble gjennomført en oppdatert vurdering av miljøforholdene på tomta. Barnehagetomta var på det tidspunkt ikke markert som forurenset eller med mistanke om forurensing. Det ble ut fra dette konkludert med at tiltakene på tomta kunne begrenses til å fjerne den øverste meteren på hele uteområdet og erstatte dette med rene masser.

Funn av sterkt forurensende masser

Grunnarbeidene på barnehagetomta startet i mars 2018. Under entreprenørens innledende arbeid med grunnundersøkelser ble det tatt opp prøver som viste at her var det sterkt forurensende masser! Prøvene ble gjort på dypere nivå og i større omfang enn det var gjort tidligere.

Som forventet av Ranheimsfolk som har bodd her ei tid kom følgende til syne: Her fant man papir, treflis, metallskrap, bildekk, malingsspann og oljerester. Rådmannen antar at deler av dette avfallet stammer fra perioden da tomta ble benyttet til oppbevaring av anleggsmateriell fra starten av 2000-tallet. Vi tillater oss å tro at det skriver seg også fra våre tidligere synder?

Det sies at avfallet ligger i varierende dybder fra 0,8 til 5 meter under terrenget. Under avfallet ligger det lys, blå/grønn silt og siltid leire med sterk lukt. Det er observert slam over siltig leire med stram lukt. Det er påvist forurensning opptil tilstandsklasse 5 i toppjord og dyptliggende jord. I forhold til «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» må dette fjernes når det skal etableres institusjonsbygg. Det er vurdert risiko for gassdannelse og avdamping av lettflyktige komponenter til inneklimaet i den planlagte barnehagen og risiko for spredning av lettløselige komponenter med grunnvannet i Vikelva.

Behandles i bygningsrådet i dag

Rådmannen sier at det er et alternativ å stanse prosjektet og se på andre muligheter for tomt til å etablere barnehagen. Han sier at det pt ikke er annen regulert barnehagetomt som kan benyttes til formålet på Ranheim. Han sier videre at arbeidet med å finne ny tomt, regulering, erverv, prosjektering og bygging vil kunne ta 3 til 5 år. Det sier seg selv at dette ikke vil løse det presserende behov som foreligger, økning av elevkapasitet og etablering av barnehage.

For formannskapet har rådmannen foreslått dette:

  1. Formannskapet tar situasjonen med funn av sterkt forurenset masse på tomta til Ranheimsfjæra barnehage til orientering.
  2. Formannskapet vedtar at det foretas miljøopprydding på tomta, slik at etableringen av Ranheimsfjæra barnehage kan gjennomføres med ferdigstillelse i 2019.
  3. Formannskapet tar til orientering at rådmannen i sak om årsoppgjøret for 2017 vil foreslå at det bevilges 25 millioner kroner av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 til opprydding av forurenset grunn på tomta til Ranheimsfjæra barnehage.