A+ A A-

tekst. Kjell A. Arntzen

Jeg hadde nok litt for store forventninger da vi entret møterommet «Den Gyldne Omvei» i AtBs bygg i Prinsens gate. Med en varslet innføring av nytt ruteopplegg allerede fra 3. februar var det naivt å tro at vi kunne få gjort endringer i dette. Slik sett ble resultatet av møtet litt «men». Jeg sitter allikevel igjen med at de to direktørene, Opsal og Storrønning, var lydhøre og hadde forståelse for våre ankepunkter. Noe skjedde imidlertid.

Vår innfallsvinkel

Vi hadde følgende mål for møtet: Et ønske om å få beboerne i våre østområder til å benytte buss framfor bil. For å kunne oppnå dette må rute- og linjesystemet øst på Ranheim endres.

Vi fortalte at bydelen nå var delt og at AtB hadde gjort tilgangen til de nedre deler av Ranheim vanskelig for de som bor i østområdene. Om vårt ønske er at flere går over fra bil til buss, er intervaller på 1 time ikke et smart grep om dette skal kunne oppnås. At vi må skifte buss for å komme fra Væretrøa til idrettsanleggene og forretningene i Skonnertveien er heller ikke positivt.

Vårt innspill var at linje 44 skulle gå til rundkjøringen Grilstadkleiva. Om dette ikke var mulig i denne omgang var en løsning at linje 44 kjørte og snudde på Ranheim.

Neste punkt var at det måtte ordnes slik at strekningen Ranheim – Væretrøa også ble dekket med linje 44 på lørdager og søndager fram til midnatt.

Utover dette hadde vi et ønske om å etablere et godt forhold til AtB slik at vi bedre kunne fremme bydelens synspunkter på tilbudet direkte inn til de som jobbet med ruteplanleggingen.

Godt mottatt

Det skal sies at vi ble godt mottatt av de fra AtB. Kaffe ble skjenket i koppene og vi fikk god tid til å fremme våre ønsker, framlegge en del av de reaksjoner dere lesere har gitt på rutetilbudet og diskutere en tettere kontakt mellom bydelen og AtB.

Tonen mellom oss var på ingen måte amper, men tidvis var det en viss temperatur i meningsutvekslingene.

Om de endringene vi hadde foreslått

Storrønning gjentok sin tidligere melding til Ranheimsavisa at de før det nye rutesystemet ble innført den 3. august i fjor, hadde de foretatt passasjertellinger på alle de strekninger rutetilbudet skulle dekke. Det var telt vel 3.600 over ei uke på strekningen Væretrøa – Ranheim. Dette forsvarte ikke et tettere intervall enn det som nå er gjeldende.

Vi spurte om det var foretatt tellinger nå, etter at systemet hadde virket i fire måneder. Videre om man på strekningen Reppe – Ranheim hadde gjennomført tellinger før og etter at dagens system ble innført.

Her ble det fortalt at det ble foretatt tellinger også for ruta som betjente Reppe. Disse tellingene viste større trafikk enn det var på line 6. Etter at det nye systemet ble innført har det kikke vært mulig å utføre tellinger pga. at det systemet som nå er installert ikke fungere. Dette er tatt opp med leverandøren.

Nye ruter fra 3. februar

Jeg ser nå at det bringer for langt og detaljert av sted om jeg skal omtale alt det vi snakket om. Jeg konsentrerer meg i det videre med det som er gjort og ting vi ble enige om.

Fra 3. februar blir det fra klokka 06.40 til 08.40 halvtimes intervaller fra Væretrøa til Ranheim holdeplass. Første avgang er klokka 06.40. Mellom 07.40 og 09.10 er avgangene 07.40 - 08.05 - 08.40 og 09.10.

Fra 09.40 og til 19.40 er det 1 time mellom hver buss med avgang 40 minutter over hel time. Fra 20.30 er det også 1 time mellom hver buss, men nå går den 30 minutter over hel time.

Ps. Her er det, som nevnt tidligere, noe uklart. I den tilsendte rutetabell kan det se ut for at det fra februar blir timesintervall fra 10.40 til 19.40. Det ser ut for at returene for 20minuttersintervallene fra Ranheim i tiden 14.25 til 18.05 ikke er medtatt. Dette har jeg sendt mail til AtB om i kveld. Dette blir evt. endret de opplysning jeg får fra AtB.

Buss 44 på lørdag og søndag

Ranheimsavisa skal ikke ta noe av æren for at det nå blir avganger med linje 44 på lørdag og søndager. Hovedæren skal tildeles beboerforeningen i Væretrøa! Her er det i alle fall noe å glede seg over!

På lørdager vil første buss på linje 44 gå fra Væretrøa klokka 07.40. Fra 08.30 er avgangene 30 minutter over hel time fram til klokka 23.30. Søndag går første buss med linjenummer 44 klokka 09.30. Deretter hver 30 minutter over hver time fram til klokka 23.30.

Noe rart i rutetabellen i rushtid

Etter at jeg kom hjem og fikk ettersendt rutetabellen fra 3. februar ser jeg at det fra Ranheim er 20 minutter mellom hver buss i ettermiddagsrushet fra 14.25 til 18.05. Tilsvarende må da også gjelde fra Væretrøa må jeg tro? Jeg skal prøve å få oppklart dette med AtB.

Første buss fra Ranheim går klokka 07.02 på hverdager. På lørdag går første buss 08.12. Deretter går linje 44 hver time fram til 23.12. På søndag går første buss 10.12 og deretter hver time fram til 23.12.

Vårt forslag ga en merutgift

Vårt forslag om halvtimesruter ga en merkostnad på 2,5 millioner kroner, kalkulerte AtB, Disse pengene hadde de ikke. På vårt spørsmål om noe av de 50 millionene som staten gir ekstra gjør det mulig å bedre tilbudet ytterligere, får vi høre at det gjør det neppe.

Med 4.200 daglige avganger har dette vært en stor jobb for oss, sa Storrønning. – I et slikt arbeid vil det alltid bli noe som vi ikke tenkte på, men linje 44 har vi tatt på alvor selv om dere ikke er fornøyd med det resultatet som nå framlegges. Det vil hele tiden være slik at vi må jobbe med forbedringer og tilpasninger, sa han.

Alle innspillene fra dere lesere

Det meste av innspillene vi har fått fra dere lesere ble overlevert AtBs representanter. De takket begge for engasjementet og ga uttrykk for et håp om at bydelen skulle bli fornøyd etter hvert.

Hva annet oppnådde vi?

  • Undertegnede ble invitert til et arbeidsmøte hos AtB for å jobbe med ruteplanleggingen for Ranheim, Dette i forbindelse med sommerrutene og evt. rutene som skal gå fra høsten.

I dag mottok jeg denne mailen fra Harald Storrønning:

"Helene Heggheim er seksjonsleder for rutetilbudet i Stor-Trondheim og inviterer deg til møte om tilbudsutviklinga på Ranheim -Være."

  • Undertegnede ble forespeilet en plass i et brukerutvalg.
  • Det ble avtalt å holde nær kontakt framover.
  • Ranheim Frivilligsentral og Ranheimsavisa ble anmodet om å lage et informasjonsmøte hvor AtB deltar.

Det var det vi klarte å oppnå i denne omgang. Et positivt møte som forhåpentligvis vil bedre tilbudet i våre østområder på sikt!