A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen         foto: arkiv

Svein Otto intro

Svein Otto Nilsen er fortsatt på vårt parti og tar rutetilbudet for Ranheim øst opp i fylkestinget. Måtte flere av byens politikere reagerer på AtBs behanlding av Ranheim øst.

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen vekket til live min harme over AtB og hvordan de behandler sine brukere og de nedsatte «brukerrådene». Det er bent fram ille og ganske så mye respektløst! Mitt eget forhold til busstilbudet og AtB er for tiden svært dårlig. Jeg tar ikke buss og har ellers lite til overs for de som har ansvaret for byens kollektivtilbud. La meg innledningsvis få takke Svein Otto for at han tar bladet fra munnen. Nå er det å håpe at Julie Hole, Ola Lund Renolen, Geirmund Lykke og andre bystyremedlemmer som ønsker at vi skal bruke buss, gjør det samme.

Hva har skjedd med brukerrådet for Ranheim øst?

Høsten 2019 fikk Ranheimsavisa mulighet til å møte direktørene Storrønning og Opsahl til samtaler om rutetilbudet for beboerne i Væretrøa, ved Klokkerplassen og andre som bor øst for metroholdeplassen på Ranheim.

Inntrykket vi fikk i dette møte var noen positive signaler, bl.a. med at undertegnede ble med i et brukerråd for de nevnte østområder. Jeg skjønte med en gang at denne «kampen» kunne jeg ikke ta alene. Resultatet ble at jeg fikk knyttet til meg Silje Nilsen, Joakim Johansson og Roy-Inge Sivertsen fra Væretrøa, Silje Nilsen fra området ved Engstrømbakken og Lisbeth Nygård fra Være. Alle svært dyktige og godt oppdaterte folk for den oppgaven vi sto overfor.

I forkant av de forberedende møtene vi hadde i gruppa fikk vi også en forespørsel fra folk på Reppe om å være med. Dette ble diskutert, men konklusjonen vår ble at vi hadde mer enn nok å ordne opp i for Ranheim Øst. Vi lovte imidlertid å ta dette opp med AtB slik at det kunne bli dannet et brukerråd for Reppe også.

Vi har hatt ett møte med AtB

Brukerrådet med de nevnte personene møtte AtB til møte tidlig i mars. I dette møtet la vi opp forholdene som eksisterer for beboerne i Ranheim øst. Vi sa bl.a. dette:

-          «Slik situasjonen er i dag på Ranheim Øst har vi buss nr. 44 som går mellom Væretrøa og Ranheim Metroholdeplass med intervaller ingen er tjent med. Ruta knytter ikke sammen Ranheim som bydel da man innenfor samme bydel/skolekrets må bytte buss på metroholdeplassen for å komme seg videre. Denne korrespondansen har vist seg svært problematisk for mange. Ordet korrespondanse er nok en feil betegnelse da buss 1 med ankomst/avgang hvert 10 minutt møter en buss som største parten av dagen går en gang i timen. Dette er ingen praktisk løsning for de som ønsker å ta bussen. Dette samsvarer heller ikke med grunnene som AtB og Miljøpakken fremmer for at folk skal benytte bussen som framkomstmiddel».

Etter dette repeterte vi sentrale mål som er nedfelt i byvekstavtalen 2019-2029 med de utfordringer dette gir AtB og det politiske miljøet i kommunen.

Vårt forslag

I møtet la vi fram dette konkrete forslaget:

-          «Buss 44 slås sammen med buss 20 (som nå går fra Grilstad Marina og til Romolslia). 44 fortsetter via Ranheimsvien forbi Rotvoll (gamle linje 6 sin trase) og til Strindheim. Retur samme vei».

Vi påpekte at et eventuelt alternativ til dette må være at vi får en løsning som blir noenlunde lik dette. Ønsket er en buss fra Væretrøa til Strindheim hvert 20 minutt. Dette innebærer at bussen skal kjøre nedre Ranheim hele veien, også Ranheimsveien forbi Rotvoll.

Ble lovet nytt møte før påske

I nevnte møte overleverte vi flere mulige løsninger for AtBs leder for bytrafikken, Helene Heggheim. Dette lovte de å se nærmere på slik at vi kunne diskutere videre i et nytt møte før påske. Poenget med dette var at vi skulle være ferdige med et nytt og forbedret ruteopplegg før skolestart høsten 2020.

Så dukket koronaviruset opp og vi har forståelse for at det ikke kunne bli noe møte før påske. Tiden gikk også i 2020 og vi nådde mai måned. Det var tid for å spørre AtB om nytt møte.

Vi etterspør et nytt møte

Joakim Johansson fra brukerrådet sender den 13. mai følgende mail til AtBs leder for bytrafikken: «Hei Helene! Nå som det verste korona-kaoset har begynt å roe seg er det vel naturlig at vi tar opp tråden igjen fra møtet i mars. Vi avtalte jo egentlig å følge opp før påske, noe som naturlig nok ikke ble noe av, men antar dere har kommet litt lenger i planleggingen av høstens ruteoppsett nå. Har du noe nytt å melde»?

Så kom svaret

Helene Heggheim

Helene Heggheim og resten av ledelsen i AtB gir oss ikke noe håp om en snarlig bedring av tilbudet.

«Hei! Ja, nå begynner vi omsider å komme tilbake til normalen heldigvis. Det har vært lite tid til å jobbe med utvikling av nytt tilbud på grunn av at vi har måtte hatt mye fokus på daglig drift. Vi har laget et forslag basert på deres innspill, men kostnadene ble for høye. Nå jobber vi med å få til et brukerråd på Reppe-siden. Vi ønsker å ha et møte med de, og deretter et felles møte med Reppe og Væreområdet. Dette for å kunne se bydelen mer som en helhet.

Første mulige endring i rutetilbudet i området ser ut til å bli ut på nyåret 2021. Jeg tar kontakt når vi har fått gjennomført møte med Reppe brukerråd, og inviterer dere til et felles møte med de dersom dere ønsker det».

Metrobussen kan endre intervallene

Et svar som avviser vårt forslag med at det er for kostbart viser bare AtBs vilje til å høre på skolerte folk i brukergruppen. I gruppen sitter det personer som er knyttet opp mot miljøpakken, personer med god innsikt i folks behov og bruksvaner, person som er ansatt i Statens veivesen, foreldre til barn i skolen og undertegnede som har mange års erfaring innen ruteplanlegging og kollektivtrafikk. Vi føler oss trygge på det som er presentert for AtB, men møter ingen forståelse. AtB gjør ikke det minste forsøk på å se om det kan frigjøres ressurser fra f.eks. metrolinjene.

Alle de tre metrobusslinjene som trafikkerer i Trondheim har gjennom storparten av året 10 minutters intervaller. Dette koster sannsynligvis mer enn det smaker? I alle fall betyr dette at det er mindre penger til de andre rutene og det AtB kaller matebusser. Vi kan med en gang slå fast at matebusser er det ikke! Det er frittstående linjer som bringer deg til et knutepunkt for metrobuss, altså en rute som overhodet ikke er knyttet opp mot korrespondanser med metrobussen.

Jeg antar at om intervallene på metrobussene kunne økes med 2 minutt, fra 10 til 12, så ville ikke passasjerene som bruker metrobuss merke noe, men sannsynligheter er stor for at mange andre kan få en positiv forbedring.

Hva er hensikten med brukerråd for AtB?

Alle har lagt merke til at det har vært utrolig mye misnøye med AtB, selskapets tjenester og ruteopplegg. Mye av årsaken til dette må være å finne i at brukerne ikke ble tatt med på noe i startfasen av det nye kollektivsystemet.

buss

Det er mindre busser enn dette som kan trafikkere områder med mindre trafikk. Dette er vel den miste AtB bruker i byen?

Den kjente Trondheimsarkitekten sa forleden i et lengre intervju i Adresseavisen at det er mye som er gjort feil i denne byen. Det skal ikke Ranheimsavisa gå videre på, men en ting av det han sa kan vi slutte oss til. Han sa tilnærmelsesvis dette: «Her i byen er byutviklingen planlagt slik at alle har et stort behov for å benytte kollektivtrafikk. Trondheim har kjøpt inn «Rolls Roys» i massevis for å takle dette, langt over det behovet byen vil ha- og har behov for. Store metrobusser, leddbusser og andre busser av stor størrelse. Ingen mindre busser som kan betjene byområder med et mindre trafikkgrunnlag, men byområder som skal ha et tilbud de kan benytte».

Ranheimsavisa har skrevet og sagt i møter med AtB at enhetene (bussene) de har anskaffet er av en slik størrelse at byen i de nærmeste 50 åra ikke vil ha behov for slike store kjøretøy. De er for lengst utslitte og vraket før byen når 270.000 mennesker. At det går leddbusser på ruter der det bor minimalt med folk er helt absurd.

Det er å bemerke at direktør Harald Storrønning sa seg enig i mitt utsagn om dette. Ikke en eneste mini- eller midibuss er innkjøpt og satt i rute! Slike busser kunne godt ha betjent områdene i Ranheims østre deler.

Nå har de opprettet noen «brukerråd». Brukerrådet for Reppeområdet kom for øvrig etter forslag fra vårt brukerråd, brukerrådet for østre del av Ranheim. Jeg har snakket med representanter fra brukerrådet på Melhus, gruppa i Fossegrenda og på Tiller. Det har vært nedslående samtaler, men ikke overraskende. Brukerrådene eller gruppene som er oppnevnt eller etablert har lite å si i kontakten med AtB. Nær alt det som framsettes blir forkastet, gjerne med begrunnelsen at det blir for kostbart.

Slik vi behandles av AtB synes det som lite fruktbart å være en del av et brukerråd. Om vi noen ganger kommer noen vei i «kampen» for å bedre kollektivtilbudet for de østre delene av Ranheim, kan sees umulig med en så avvisende motpart.

Vi hadde denne gang tro på at noe skulle kunne forbedres til skolestarten høsten 2020. Slik ble det dessverre ikke, - og det har ikke noe med koronakrisen å gjøre!