A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

Fylkeskommunen

Kan vi håpe på at fylkeskommunen og fylkesordfører Tore O. Sandvik innser at AtB må erstattes med noe annet?

Etter å ha fulgt AtBs ruteopplegg, kundebehandling og endrings-evne og villighet siden selskapet ble etablert, kom et innlegg fra tillitsvalgte i AtB i Adressa den 14. august og et leserinnlegg i samme avis den 25. august. Da ble det umulig for meg å la tastaturet stå urørt. En ting er at anbudspolitikken fører til dårlige arbeidsforhold fra sjåførene, problemer for de reisende mht. rutetabeller, kommunikasjon og mange busskifter. En annen ting er at en så betydelig del av vår hverdag som kommunikasjon er, ikke er underlagt et selskap som er offentlig styrt og ledet. Det er riktignok Trøndelag fylke som eier selskapet, men det er ikke de som har hånd om virksomheten. Den er overlatt aksjeselskapet AtB. Dette selskapet har etter det jeg vet over 100 ansatte. Ingen av disse er ute i trafikken eller vår reisehverdag!

Leserinnlegget fra 25. august

Leserinnlegget er skrevet av Hallgeir Frøseth Oppdal og Hanne Lise Fasting. Begge sitter i partiet Rødts fylkestingsgruppe. Jeg regner med at et slikt innlegg kunne ha vært forfattet av folk fra alle våre politiske partier? Det er faktisk å håpe at det kan etableres flertall i fylkestinget og bystyret for å få lagt ned AtB.

Jeg går slett ikke Rødts ærende når jeg tar opp dette. Dette er elementer av noe som Ranheimsavisa har jobbet mye med i lang tid. Vi har oppfordret politikere fra alle partier til å våkne, til å få skikk på kollektivtrafikken samtidig som de tar ansvar for de ca. 3 milliarder kronene som er brukt på dette «fantastiske» systemet og administrasjonen av det hele. Det har, som vi har skrevet mange ganger tidligere, heller ikke klart å få skikk på det magre busstilbudet for de som bor i Ranheim øst!

Lokalt så har de heller ikke klart å forsyne metroholdeplassen på Ranheim med billettautomat som passasjerer har tilgang til for ikke å bli «lovbrytere» i AtBs regelverk. Som kjent skal alle reisende ha betalt billett ved ombordstigning. Uten billett vanker det en solid bot. Dette har vi gjort AtBs ledelse oppmerksom på i minst to møter.

Vi har også fortalt de samme personene i AtB at det er uholdbart at sjåførene ikke har en hvilebu med toalett ved Ranheim Metroholdeplass. Det er sikkert ikke morsomt for trengende sjåfører «å slå lens» i buskaset ved holdeplassen? Jeg har fått høre av sjåfører at det jobbes med å få dette på plass. Det er nå gått over ett år!

Utdrag fra leserinnlegget

«…. Rødt lover å ta kampen sammen med bussjåførene. Vår politikk har alltid vært at kollektivtrafikk best drives i egenregi og da AtB ble etablert som et aksjeselskap skjedde det mot Rødts ene stemme. Dette fordi at dersom det opprettes aksjeselskap er det aksjeloven som gjelder og ikke de folkevalgtes styring. Fra den gang til i dag har det vært budsjettsprekk uten at fylkestinget har villet ta styringa.

Revisjon Midt-Norge utførte i 2013 en selskapskontroll på AtB. Rapporten dokumenterer hvordan folkevalgtes ønske om styring velges bort når virksomheten skilles ut i et aksjeselskap. …….»

«Flere enn Rødt har innsett dette. I februar sa Senterpartiets Hallgeir Grøntvedt til Trønder-Avisa: - Jeg er sikker på at fylkeskommunen selv kan administrere kollektivtrafikken mye billigere i egen regi enn det AtB med sine 100 ansatte gjør i dag.

--- Da saken kom opp på ny i juni gikk imidlertid Senterpartiet og de andre partiene mot et forslag fra Rødt og SV om å avvikle aksjeselskapet AtB og starte arbeidet med at fylkeskommunen tar over driften av kollektivtrafikken Vi i Rødt jobber gjerne sammen med fagforeningen for å prøve å få med oss de andre partiene på dette».

Selskapsformen er bare en del av problemet

«Det å ha et kollektivselskap som verken eier en eneste buss eller har ansatt en eneste sjåfør er merkelig. Det å anbudsutsette fører til mer byråkrati og mer advokatmat i kontraktsoppfølgingen. De tillitsvalgte bussjåførene skriver om hvordan dette også fører til et mer uforutsigbart og utrygt arbeidsliv fordi bestilleren ikke har arbeidsgiveransvar. Det forhandles ikke med dem som har det faktiske ansvaret, men med et selskap som kjører buss på anbud. Vi lover både å kjempe for at fylkeskommunen tar over styringa av AtB og driver kollektivtrafikken i egenregi».

Vår reaksjon

Ranheimsavisa er i all hovedsak enig med innleggsforfatterne. Hvorfor skal det være et aksjeselskap som AtB som drifter kollektivtrafikken på vegne av fylkeskommunen? Vi har som tidligere nevnt hatt flere møter med ledelsen i AtB og erfarer at de «styrer med hard hånd» uten korreksjoner fra politikerne. Signaler fra brukerne og de etablerte brukergruppene tar de heller ikke på alvor.

Etter mitt syn bør AtB avvikles så snart råd er. Både fylkespolitikere og byens politikere må på banen slik at vi får orden på driften av kollektivtrafikken i Trondheim og Trøndelag. Orden på dette kommer vi ikke til å få uten at det legges direkte under politisk forvaltning.

Vi husker godt tilbake til selskapet som drev kollektivtrafikken i Trondheim som bar navnet TT (Trondheim Trafikkselskap). Alt var kanskje ikke helt på stell da heller, men langt bedre enn hvordan det er nå. Det var et politisk valgt styre i TT og representasjon fra arbeidstakerne. Forhandlinger gikk mellom arbeidstakerorganisasjonen og selskapet. Rutebehandling, turnusbehandling og andre vesentlige saker som omhandlet driften av linjene ble tatt opp mellom arbeidsgiver, busseier og arbeidstakerne.

Det var heller ikke noe bøteregime som rammet passasjerer og bussjåførene.

Et kommunalt og et fylkeskommunalt selskap

buss

Kan vi håpe at disse bussene kjører for et framtidig Trondheim Trafikkselskap?

Når denne anbudsperioden er over ser vi for oss at det driftes av et kommunalt og et fylkesorganisert selskap. Bussene som disse selskapene skal drifte er i selskapenes eie. Det betyr også at det må komme et politisk vedtak som går bort fra at det er en anbudsordning som skal styre selskapene.

Hva med et nytt kommunalt Trondheim Trafikkselskap som omfattet rutene i Trondheim, Malvik, Melhus og Orkanger? Så fikk vi det fylkeskommunale Trøndelag Trafikkselskap som tar hånd om resten av Trøndelag fylke?