A+ A A-

tekst og foto:  Kjell A. Arntzen                        

IMG 2389

Det er et flott og fargerikt boomårde som nå er bygd på Reppetoppen. Hvorfor kan det ikke ferdiggjøres?

Det er mye rart som skjer i USA, andre steder i verden, men også her i Trondheim. Vi holder oss til Trondheim i denne omgang, men mye annet av det som skjer krever også oppmerksomhet. Vi har fulgt med i ombyggingen av den gamle flyhangaren på Lade, butikker som fikk flytte inn og som nå må flytte ut. Først fikk de bygge om, så fikk de flytte inn og så måtte de flytte ut!

Nei, jeg strammer inn dette og ser noe av det som skjer her på Ranheim. Nå har bygningsrådet i stoppet byggingen av det sjette og siste byggetrinnet på Reppetoppen (Steinhaugen).

Pensjonistpartiet var frampå også her

PP har ingen maktposisjon i Trondheim, men det skal de ha; de følger ivrig med og tar tak i ting. Blant annet har det tatt tak i det som nå har skjedd for Reppe-Toppens vedkommende. I Bygningsrådets møte den 29. september foreslo Svein Otto Nilsen (PP) følgende:

«Bygningsrådet har fått seg forelagt søknad om dispensasjon i sak BYGG-20/89584 – Planbestemmelse §8-1 – skolekapasitet. Byggeprosjektet gjelder byggetrinn 6 (siste) i utbygging av Steinhaugen, Reppe som er godkjent for utbygging i en periode på 6-8 år.

Det siste byggetrinnet omfatter bygging av 2 boligblokker som inneholder 55 leiligheter med hovedvekt på 2-roms og mindre 3-roms leiligheter over parkeringskjeller.

Utbyggingen av feltet følger den fremdriften som ble forutsatt når rammetillatelsen ble gitt som var grunnlag for skolekapasitetvurderingen. Tall fra Reppetoppen underbygger dette.

I følge oppdatert oversikt over hvem som har kjøpt og bosatt seg på Reppetoppen i byggetrinn 1-5 har kun 14 av kjøperne barn i ungdomsskolealder.

IMG 2383

Er det dette som skal stå som et minne om byggetrinn 6?

I forbindelse med igangsettingstillatelsen for byggetrinn 4 ble det også gitt aksept for å støpe deler av kjellerveggen i byggetrinn 6. Dette ble gjort med bakgrunn i at kjøreveien ned til parkeringskjelleren i byggetrinn 4 skal kunne holdes operativ samtidig som arbeidet med byggetrinn 6 pågår.

En stans av byggetrinn 6 medfører vesentlige ulemper og usikkerhet for beboerne i området ettersom man ikke kan fullføre siste del av fellesanleggene og offentlig infrastruktur.

Bygningsrådet mener på bakgrunn av dette at vilkårene for å gi dispensasjon fra skolekapasitet er tilstede».

Forslaget fikk ikke flertall

Forslaget ble nedstemt. De som støttet forslaget som fikk 3 stemmer var PP, Høyre og Frp. Imot forslaget stemte Arbeiderpartiet, SV. MDG, Venstre og 1 uavhengig, til sammen 8 stemmer.

Mangel på skolekapasitet

I sin framstilling for bygningsrådet peker rådmannen på den manglende skolekapasitet det er i området. Utbyggingsområdet ligger i Vikåsen barneskolekrets og i Markaplassen ungdomsskolekrets. På ungdomstrinnet mener rådmannen at skolekapasiteten ikke er tilstrekkelig. Den nærmeste ungdomsskolekretsen er Charlottenlund. Den skolen har også manglende kapasitet.

Rådmannen forteller at presset på de to ungdomsskolene har økt betydelig de siste årene pga. at det er gitt mange dispensasjoner fra rekkefølgekravene om tilstrekkelig skolekapasitet. Han peker på dispensasjoner som er gitt for utbyggingen av Overviks område 1 med 25 boenheter, Være Østre B2 med 32, Tesliåsen med 7, Sæterbakken med 5 og Væreveien 44 med 65 boenheter.

Granås ungdomsskole

I kommunens økonomiplan for årene 2020-2023 er det avsatt midler til en ny Granås ungdomsskole. Dette er en ungdomsskole som skal sikre tilstrekkelig skolekapasitet. Aberet er at det ennå ikke er inngått noen avtale om erverv av tomt for denne skolen. Det betyr vel at en ny ungdomsskole ikke kan stå ferdig før i 2024-25?

Kommunaldirektørens vurdering og konklusjon

Kommunaldirektøren sier at hensynet til skolekapasitet i reguleringsplanene for Steinhaugen er at det sikres skolekapasitet i området før tillatelse til ytterligere boligbygging gis. Per i dag har skolekretsen ikke tilstrekkelig kapasitet på ungdomstrinnet. Heller ikke på Charlottenlund er det ledig kapasitet. Dermed mener kommunaldirektøren at vilkårene for å innvilge dispensasjon for 6. byggetrinn på Reppetoppen ikke er oppfylt.

Kommunaldirektøren sier videre at hensynet bak bestemmelsen i gjeldende reguleringsplan anses som vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ikke er større enn ulempene om dispensasjonen innvilges. Kommunaldirektørens forslag ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Hva sier beboerne på Reppetoppen?

Ranheimsavisa har valgt «å engasjere» seg i denne saken. Vi har flere ganger befart dette området på Steinhaugen og blitt imponert over hvor flott et nytt boligområdet kan bli. Nå gjenstår bare det sjette og siste byggetrinn før hele området er ferdig.

Ingeniør Anders Berdal hos Godhavn sier til Ranheimsavisa at de allerede i juni 2015 søkte kommunen om bekreftelse for skolekapasiteten i området. – Vi fikk svar samme dag, forteller Berdal. – Svaret var at om de forutsetninger som er lagt i planene følges gis det godkjenning for hele planen, det vil si utbyggingen av inntil 247 boliger over en periode på 6-8 år.

-          Det er nå synliggjort etter korrespondanse med rådmannens fagstab at det på grunnlag av nåværende skolekapasitet må søkes om dispensasjon for kravet om skolekapasitet for byggetrinn 6. Slik vi ser det er det en stor fordel at prosjektet blir sluttført i tråd med den opprinnelig plan, slik at området ikke vil bli liggende som et uferdig areal. Om bygningsrådet siste vedtak blir stående, blir dette området liggende som et uferdig areal. Videre vil byggeaktiviteten bli strukket ut i tid og bli en større ulempe for naboområdene, sier Berdal.

Realsameiet Reppetoppen Fellesarealer er uenig med bygningsrådet

Dette sameiet består av samtlige realiserte byggetrinn på den tidligere Steinhaugen Gård. – Vi har jo registrert at kommunaldirektøren hadde foreslått å avslå dispensasjonssøknaden for byggetrinn 6. Vi har også fått med oss bygningsrådets vedtak, sier Nina Groven som er styreleder for sameiet.

-          Vi leverte våre bemerkninger til dispensasjonssaken hvor vi sterkt anbefalte at dispensasjon måtte gis. Realsameiet er svært bekymret for at en sluttføring av utbyggingen på Reppetoppen skyves ut i det uvisse med hensyn til tid. Nå har vi levd med anleggsarbeid i flere år allerede og hadde nå et ønske om å se slutten på anleggsbråk, tungtrafikk og stadig skiftende arealbruk.

-          Slik saken står nå vil ikke området falle til ro. I tillegg er vi bekymret for at ikke alle fellesanlegg blir ferdigstilt. Her er alle byggetrinn nøye planlagt for sambruk og nå vil området framstå som mangelfullt og kunne føre til forringelse av allerede utbygde fellesarealer, fortsetter hun.

-          Som leder av Realsameiet reagerer jeg også på at Byggesakskontoret ikke har forespurt oss om vårt syn på saken før saken ble ferdig utredet fra deres side, avslutter hun.

Manglende skolekapasitet?

IMG 2387

Byggetrinnet som nå er stanset består av 2-roms og små 3-roms leiligheter. Disse vil neppe bli kjøpt av de som har unger i ungdomsskolealder?

Ranheimsavisa har ingen grunn til å betvile kommunens beregninger for skolekapasiteten på ungdomstrinnet i området. Det vi kan stille spørsmål ved er hvordan et boligfelt som byggetrinn 6 på Reppetoppen kan hefte med skolekapasiteten?

Her skal det bygges 2 boligblokker med 55 leiligheter. Hovedvekten er 2-roms leiligheter og mindre 3-romst leiligheter over en parkeringskjeller. Jeg vil vel tro at dette feltet ikke vil bebos av mange familier med barn i ungdomsskolealder? Hverken en 2-roms leilighet eller en liten 3-roms er vel ikke særlig aktuell for familier med flere barn. Med andre ord så tror vi ikke dette vil ha betydning for den frykten bygningsrådet har for manglende skolekapasitet på ungdomstrinnet.

Jobben som nå bør gjøres er å få klarert en tomt for Granåsen ungdomsskole så ungdommen som vokser fram på Reppetoppen har en skole å gå på etter grunnskolen.