A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen             foto: Trondheim kommune/Kjell Arntzden

skole

Ranheim skole ble for liten og måtte bygges på.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte? Det er overhengende sannsynlig at det er til å gråte over! Saken dreier seg om noe så viktig som at områdereguleringer i Trondheim ikke står i forhold til skoleutbyggingen. Det gjelder både grunnskole og ungdomsskole. Det er noe som sier at vi får de politikere vi selv velger, så skylden for at ting ikke henger sammen kan kanskje legges på oss?

Jeg går ikke i den fella å fordele skyld på velgeren. Her har de fleste politiske parti feilet og må ta det hele og fulle ansvaret! I byens østområder er det en enorm svikt i skolebyggingen. Av den grunn er en rekke boligprosjekter stilt i bero eller så er deler av vedtatte utbyggingsplaner fullstendig utsatt. Alt på grunn av manglende skolekapasitet, mest på ungdomsskoletrinnene.

Chlund skole

Charlottenlund ungdomsskole har heller ikke plass for flere elever. Vi har et prekært behov for nye ungdomsskoler her i Trondheim øst

I kommunens egne, fargede kartskisser, er hele byens østområder markert som rød sone. Det betyr at her er skolekapasiteten sprengt og det kan ikke vokse fram flere 13-åringen som når ungdomsskolealder.

Ranheimsavisa har tidligere omtalt at 6. og siste byggetrinn på Reppetoppen er stoppet. Utbyggingen i øvre del av Overvik er stoppet, utbyggingen på Sæterbakken og Tjønnlien er stoppet. Jeg regner også med at den videre utbygging i Ranheimsfjæra også er- eller vil bli stoppet.

Ranheim skole

Ranheim skole var mer eller mindre full da den sto ferdigstilt. Det tok ikke lang tid før elevere fra Olderdalen og noen fra andre steder ble flyttet over til gamle Ranheim skole i påvente av at skolen på Overvik skulle stå ferdig i 2019. Nå er situasjonen den at Jakobsli skole, som er det foreløpige navn på gamle Ranheim skole, planlegges ferdig i 2025!

Markaplassen skole og Charlottenlund ungdomsskole

Disse skolene er vel de eneste som er bygd for ungdomsskoletrinnene. De er fulle og kan ikke ta imot flere elever. Vi har ikke flere ungdomsskoler på vår side av byen.

På Overvik

Her står skoletomt klar, men ingen bygging vil bli igangsatt på flere år. I rådmannens sakspapirer står det at skolen er «planlagt» ferdig i 2025. Byens politikere bestilte nyskolen ferdigstilt til 2019. Ranheimsavisa antok i sin første artikkel om skolen at den tidligst kunne stå ferdig til 2020. Etter et intervju med skolens daværende rektor, Torunn Hergum, den 20.05.2016 skrev jeg dette: Fra nå av er navnet Jakobsli skole, fram til 2019/2020. Sannsynlig skolestart for nyskolen vil være høsten 2020. Byens politikere har bestilt skolen ferdig til 2019, men det synes kanskje noe urealistisk? 

Jeg kan i dag si at jeg hadde rett. Urealistisk var det, men hvem skulle tro at rådmannen i dag sier at skolen planlegges ferdig i 2025. Det blir sannsynligvis ved skolestart om 5 år! Inntil videre har vi ikke tilgjengelig skolekapasitet på grunnskoletrinnene heller!

Kanskje det verste?

Jeg tror at jeg finner det verste eksemplet på vedtatte reguleringsplaner og ferdigstillelse også her i østområdene? Reguleringsplanen for Sæterbakken og Tjønnlien ble vedtatt 4.12.2008. Jeg kan finne kunngjøringen i Adressa den 8. januar 2009. Det er gått 21 år og en god del av området er utbygd, men noe gjenstår. For en del av det gjenstående område ble det nylig søkt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 10.1. Byens bygningsråd (som består av formannskapets medlemmer) fant ikke å innvilge dispensasjonssøknaden ut fra manglende skolekapasitet.

Jakobsli skole og Granås ungdomsskole kan avhjelpe situasjonen

Det er muligheter for å avhjelpe den manglende skolekapasiteten. For grunnskoletrinnet bør skolebyggingen på Overvik starte snarest. Det synes helt uakseptabelt at man skal vente helt til skoleårets start i 2025! Her ligger tomta klar for utnyttelse, men våre politikere har tydeligvis ikke prioritert denne skolen før en byggestart i 2024? På ungdomsskoletrinnet er det lite å hente av kapasitet på Charlottenlund ungdomsskole og Markaplassen ungdomsskole.

Da kan vi se en lysning i den påtenkte Granås ungdomsskole som er planlagt ferdig i 2024. Per dato er ikke tomta for skolen ervervet! Om det ikke skjer en rokkering i de skisserte planer for skoleutbygging i Trondheims østre bydeler til fordel for skolen på Overvik og Granås ungdomsskole, må vi trolig belage oss på at den allerede igangsatte utbyggingen må stilles i beror i 4-5 år! Det utelukkende på grunn av politikernes oppfølging av sine reguleringsplaner med skoler.

Bygg en skole på Øya!

Jeg merker meg at enkelte politikere ønsker at det skal bygges en skole på Øya. En del av argumentasjonen for dette er at «vi ønsker at barnefamilier skal flytte til byens sentrumsområder». Ranheimsavisa er ikke den rette til å nekte barnefamilier å bosette seg i sentrum, men vi kan ikke forså at byens sentrumsområder vil framstå som lokkende for barnefamilier. I sentrum er det lite rom for lekeplasser og fritidsarealer. Det er trafikk, - mye trafikk i de områdene som er skissert som område for skole. Politiet gir også uttrykk for at byens sentrum ikke framstår som særlig trygt, hverken for barn eller oss som har nådd middagshøyden.

Ønsker byens politikere å bygge en familiebydel så kan kanskje Nyhavna være et område som kan utvikles i den retning. Problemet her vil trolig være at boligene som bygges vil få en prislapp som ikke er i samsvar med barnefamiliers lommebøker

Legg tankene på hylla

Jeg tror ikke tiden er inne for å bygge en sentrumsskole nå. Nå må vi forventet at byens folkevalgte sørger for at den manglende skolekapasiteten i byens østområder blir løst!