A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen         foto: ukjent

Einar Aassved Hansen

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen beroliger folk i Olderdalen og på Overvik.

Ranheims politiske ombudsmann og Ranheimsavisas «rapportør» fra byens politiske miljø, Svein Otto Nilsen, har igjen utført sin rolle. Svein Otto har fått en rekke henvendelser fra beboere i Olderdalen om grunnforholdene for boligområdene på Overvik. Disse henvendelsene har han gått videre med til kommunens byutviklingsdirektør, Einar Aassved Hansen.

Det synes vel naturlig at folk som bor i bygninger på områder i Trondheim hvor det er lokalisert kvikkleire er bekymret. Bekymringen er merkbar nå etter den forferdelige katastrofen i Gjerdrum.

Områdeplanen for Overvik

Nilsen sier at det i områdeplanen for Overvik (side 5) i punktet om grunnforhold står at det er funnet kvikkleire øst for Presthusveien og at dette må kartlegges i en senere fase. Bygningsrådet må ha interesse av at utbyggingen blir gjort på en sikker måte. Spørsmålet Svein Otto stiller er: - Vet du om det er gjort ytterligere undersøkelse slik det refereres til i punktet om grunnforhold eller når det er planlagt utført?

Aassved Hansen svarer

-          Det stilles krave i reguleringsbestemmelsene om geotekniske undersøkelser før det gis igangsettingstillatelse. Dette fremgår bl.a. fra reguleringsplanen for Overvik felt B1 som ble vedtatt i bystyret i september.

-          Som det fremgår av planen det vises til i henvendelsen, ligger kvikkleiren dypt, 12 – 24 meter. Det er derfor ingen spesiell fare i dette området da kvikkleireskred utløses ved at det graves i kvikkleiren eller at det er erosjon i bekkeløp e.l.

Grunnforhold

Jeg tar med det som står om grunnforhold i planen: «Sweco AS utarbeidet en geoteknisk vurdering for planområdet. De geotekniske forholdene må verifiseres i etterfølgende reguleringer, og det må utføres mer nøyaktige beregninger av bæreevne og setninger. Det må gjøres nærmere vurderinger av grunnvannstand før byggestart.

Det er funnet kvikkleire i ett punkt øst for Presthusveien, dybde 12 – 24 meter under terreng. Det vurderes at det ikke utgjør noen særlig rasfare. I områdene øst for Presthusveien der kvikkleire er funnet må det utføres supplerende undersøkelser for vurdering av områdestabilitet, dette i henhold til NVE sin veileder om sikkerhet mot skred i kvikkleireområder.

Utførte undersøkelser er tilstrekkelig for områdeplanen. Stabilitetsberegninger viser tilstrekkelig sikkerhet for skred i det undersøkte området. Dog må utvidelse av kvikkleiren kartlegges i senere fase for å verifisere beregningene som har blitt utført i dette stadium».

Betryggende

Svein Otto takker Aasved Hansen for svaret og anser det som betryggende.