A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen     foto: KA og andre

IMG 1870 VrebuktaEtter at det ble bestemt at Ranheimsavisa skulle nedlegges har jeg fått utrolig mange henvendelser og kommentarer. Fra flere er jeg blitt bedt om å publisere noen av de artikler som Ranheimsavisa kan kalle som sine "seire" for bydelen. Jeg føler det kanskje litt vanskelig, men en sak er jeg veldig fornøyd med resultatet for. På tross av stor motstand fra rådmannen, "Ranheim inn i framtiden" og noen få enkeltpersoner klarte vi å mobilisere politikere til å være med på befaringer og fått gitt dem skikkelig orientering om hva saken dreide seg om. Min avdøde venn, Willy Grytbakk, og folket på Grytbakkstranda, var også medvirkende i dette arbeidet. Den 24.10.2017 skrev jeg dette i Ranheimsavisa:

«Torsdag blir en spennende dag for mange av oss på Ranheim og andre steder i byen. Miljøforkjempere, unge som gamle, beboere og vi mange som er glad i strandsonen som den ligger der har en vond klump i magen, men også et håp om at flertallet av bystyrets medlemmer er med oss og sier NEI til rådmannens lite framtidsrettede forslag med en opparbeidet forlengelse av Ladestien over Grytbakkstranda og Værebukta. Innerst inne har artikkelforfatteren en tro på at byens politikere ikke vil naturen så vondt som det rådmannen har foreslått. Det hele avgjøres altså i morgen og Ranheimsavisa vil selvfølgelig følge debatten fra bystyrets galleri for tilhørere. Det hadde vært flott om vi fikk selskap på galleriet. Bystyret starter klokka 17.00 og kan vare fram til 22.00. Mest sannsynlig er det gjort vedtak i «vår sak» i god tid før dette. Vi ønsker hverandre og framtidige generasjoner; TVI, TVI».

Det var en interessant og spennende opplevelse å være tilhører til bystyrets forhandlinger på torsdag. For meg var det langt fra noen overraskelse at denne kommunen har mange dyktige politikere i de fleste partier. Torsdagens møte fortalte meg at de er opptatt av byen sin, mange av dem er visjonære og tar jobben sin som våre ombudsmenn og ombudskvinner på stort alvor. At de tidvis er uenige med hverandre, at jeg er tidvis er uenig med flere av dem og at jeg tidvis kan bli helt oppgitt av enkelte, det får stå sin prøve. Det er slik det er; ytringsfriheten og det demokratiet vi er så heldige å ha her i landet. Politikeren er ikke så håpløs og ille som vi ofte betrakter han/hun som. De representerer ulike samfunnssyn, ulike miljø og forskjellige partier. Vi kan ikke til enhver tid være enig med alle. Slik er det også med rådmannen og hans stab, dyktige folk med kunnskap, et demokratisk sinnelag og det jeg kan kalle «folkelighet».

Mye ros til rådmannen og kommunaldirektøren

Det var nok framlegget om kommunens grøntplan som ble den mest interessante saken på torsdagens møte. La det være sagt med en gang; rådmannen og kommunaldirektøren høstet stor ros for sitt framlegg. Rosen ble gitt fra flere hold og planens hovedtrekk ble enstemmig vedtatt.

Dette er hovedinntrykket Ranheimsavisas utsendte også sitter igjen med, selv om vår interesse var knyttet opp mot det som skulle skje her på Ranheim. Her var rosen til de nevnte herrer ikke så bastant, snarere stort sett fraværende? Politikerne viste stor interesse og debattlyst, de fleste om kjerneområdene i Bymarka, våre vann og stier i utfartsterrenget. Enigheten var stor, men med en disputt (les: uenighet) mellom SV på den ene siden og Ap / Høyre på den andre. Det gjaldt Bymarkas kjerneområder, områdene rundt Skistua og «Vinterparken». Jeg føler det blir både for vanskelig og at min kompetanse ikke strekker til for å referere mye fra debatten som dreide seg om den totale grøntplanen. Den blir liggende her, men interessant var det å følge ordskiftet.

Hva om Ladestiens forlengelse?

Jeg var unektelig veldig spent før behandlingen av «Grøntplanen» tok til og hvordan det skulle gå med Ladestien i vårt område. På forhånd hadde jeg gjort meg opp en oppfatning (gjort en egen telling) over hvordan det ville gå. Mitt regnestykke gikk ut på at vi skulle få vedtatt vårt ønske for Ladestiens trasé med klart flertall, men langt fra det resultatet til slutt ble. Sikker kunne vi jo aldri være selv om jeg ble forsøkt roet ned og fritatt for bekymringer for resultatet. Det ble en god og framtidsrettet debatt med stort engasjement, mange på talerstolen og de fleste innlegg med god innsikt i de lokale forhold.

Marek Jazinski

Marek Jasinski (AP) var den som innledet debatten. Han stor støtt på vår side og hadde vært med Willy og meg på betafing.

Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) startet debatten med å gi ros til komiteen for kultur- idrett og friluftsliv. – Komiteen har gjort et skikkelig og grundig arbeid så det er god grunn for å berømme dem. Innstillingen de enstemmig har fremmet er god og framtidsrettet, sa Jasinski. – Med denne innstillingen som det endelige vedtak vil vi gjøre det bedre for naturen, fugler og folk. Området er simpelthen for trangt til å bygge voller med vegetasjon, og en opparbeidet sti her vil kort sagt bety at området ødelegges. Jeg vil gjerne fremme et par tilleggsforslag når det gjelder forholdene i disse områdene, fortsatte han. Det ene er at det opparbeides HC-plasser på Tangen og at jernskrammelet som ligger i områdene ved Hansbakkfjæra blir fjernet. Det er også et ønske fra min side at det de på Ranheim benevner som «Hemmeligstranda» gjøres tilgjengelig for badegjester og andre. (Forslagene og vedtakene gjengis avslutningsvis i denne artikkelen).

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) sendte en hilsen og takk til byens første «grønne mann», Harald Nissen, som nå holder til i Oslo. Uten det Harald utførte i sin tid som politiker her i byen hadde vi ikke hatt denne debatten i dag. – Harald var en særs god talsmann for ivaretakelse av byens sårbare områder. Vi som sitter for MDG i dag står for det samme. Lund Renolen ville gjerne være med på å redde de sårbare områdene i byens østlige områder og ville heller ikke ha noen kunstige inngrep i området.

Også Frp´s Sigmund Ofstad var opptatt av at vi måtte ta vare på de friområdene vi i dag har. – Disse må forvaltes på en god måte, ikke forsøples av turgåere eller oss politikere, sa han blant annet. Ofstad var også opptatt av å få satt opp avfallsbokser ved de mest sårbare stedene.

Ottar Michelsen (SV) var svært aktiv med i hele debatten om grøntplanen. Når det gjaldt våre interesser ga han klart uttrykk for at det ikke var aktuelt for SV å være med på noe vedtak som fører til tap av våtmark hverken på Ranheim eller andre steder i kommunen. SV ville stemme for den innstilling som forelå fra KIF-komiteen.

IMG 1846 Willy og Svein Otto

Svein Otto Nilsen og Willy Grytbakk har her befart området

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen må også nevnes. Han har vært en av de politikerne som har befart stranda flere ganger. Nilsen har brukt god tid på å gjøre sine egne vurderinger med bakgrunn i sine befaringer, samtaler med folk og en visshet om at å ødelegge dette sårbare området ikke må skje. Nilsen var også på talerstolen for å forsikre alle om at han sto støtt på innstillingen KIF-komiteen hadde lagt fram.

Geirmund Lykke var heldigvis en av de svært få som ikke hadde fått med seg hva saken gjaldt. 

Geirmund Lykke (Krf) var sterk i sin beklagelse over at et flertall i salen ikke ville legge Ladestien over Grytbakkstranda og Værebukta. Selv ville han ikke la seg styre av en utbygger med interesser i området. Han mente at den samme utbyggeren hadde styrt en aksjon mot en fornuftig sti over området i tråd med sine egne interesser. Heller ikke ulike grupperinger og aksjonister hadde gjort inntrykk på han. - Det er allerede brukt rundt 2 millioner kroner på ekspropriasjoner og advokathonorar, sa Lykke og beklaget nok en gang at stien ikke ble lagt over Grytbakkstranda.

Venstres Erling Moe var også av samme formening som Lykke. – En trasé langs Raheimsveien er kjedelig og ikke noe jeg vil gå inn for, sa Moe. Han mente også at Ladestien var et viktig bidrag til folkehelsa, noe som fikk Jasinski til å stille det betimelige spørsmålet: «Blir folkehelsa betydelig svekket om Ladestien blir noen meter lengre og går et annet sted enn det rådmannen foreslår?» Her tror jeg Moe ble svar skyldig?

Geirmund Waage var av de som virkelig hadde skjønt hva dette handlet om. 

Etter Lykkes innlegg ba Geir Waage (Ap) om ordet. – Jeg tror flertallet legger liten vekt på hva en utbygger måtte mene om dette, sa Waage. – Her har nok de fleste av oss satt seg godt inn i saken og vurdert konsekvensene av det Lykke beklager seg over. Mange har vært på befaring i området og noen har lært av det som nå gjøres i Leangenbukta. Vi har forstått at det verken er ivaretakelse av Bjørnstads eller andre privates interesser denne saken dreier seg om. Det dreier seg bl.a. om fuglelivet, den unike mudderstranda og den truede tindvedskogen vi har der ute.

Debatten gikk sin gang med stor innlevelse og engasjement. For en som var mer enn spent på om stemningen holdt helt inn, var det nær på forferdelig. Et spørsmål jeg satt med var; «Hvordan stiller Høyres representanter seg til spørsmålet om forlengelsen her på Ranheim?» Jeg skulle ikke vente lenge før denne børa falt av mine skuldre.

Berit Tiller (H) var både klar og tydelig på hva som ikke burde skjer på Værestranda. Hun gikk "i strupen" på Lykkes og Moes syn.

Berit TillerBerit Tiller (H) var tydelig harm etter å ha hørt Geirmund Lykke, Erling Moe og hadde satt seg godt inn i det «avbøtende tiltak» som skulle gjøres for fuglelivet i området. Kanskje er jeg noe subjektiv når jeg skriver dette, men Berit Tiller traff meg skikkelig. Hun ga klar melding om at hun var veldig imot det Lykke og Moe forfektet. Hun fyrte også av mot rådmannens «avbøtende tiltak». – Jeg har nesten ikke hørt maken. Her vil de bygge høye voller, lage kunstig øy, fylle opp store steinmasser, sette opp en haug med påler på mudderstranda for at sjøfugl skal ha plass å hekke på, bygge dammer og tårn, kort sagt ødelegge et flott naturområde for all framtid. Nei, dette er nesten ikke til å tro, sa hun med innlevelse og engasjement.  Etter Tillers innlegg kjente jeg meg helt trygg, Høyre var med!

63 mot 4

«Seieren» var knusende! Med 63 stemmer for KIF-komiteens innstilling og kun 4 som stemte for rådmannens forslag var resultatet knusende. Det var en kjempestor og viktig seier for naturen, fuglelivet, strandsonen og etterslekten. Det er også grunn til å takke de som trofast har kjempet for et slikt resultat. Selv mener jeg at vi har vist at gjennom god kontakt og konstruktiv dialog med politikere fra flere partier og miljøer har vunnet fram. Langt bedre enn å «kjefte og smelle», «angripe» og etablere «steile fronter» har veien vi (Vern Værebukta, beboere, naturvenner, Ranheimsavisa m.fl.) har valgt vist seg å føre fram.

Vedtakene som ble fattet for Ranheim

Marek Jasinski fremmet flere forslag i tilknytning til vårt fjæraområde. Blant annet ønsket han at kommunen ryddet i Hansbakkfjæra. Det var spesielt alt det armeringsjernet og de gamle skinner som lå flere steder i området. Et annet fornuftig og nødvendig tiltak ble også vedtatt utført, endelig ble det fremmet forslag om å gjøre «Hemmeligstranda» tilgjengelig for oss alle.

Her er forslagene som gjelder «våre» områder:

Punkt 9

 «Fuglelivet langs byens østre områder, den unike tindvedskogen på Grytbakkstranda og hva store naturinngrep og en opparbeidet sti langs fjorden – fra Hansbakkfjæra, via Grytbakkstranda og Værebukta – vil føre med seg for disse, er ikke tilrådelig med at en forlengelse av Ladestien går videre langs fjorden. Bystyret mener derfor at en forlengelse skal gå fra Hansbakkfjæra, via gangbrua over jernbanen og videre etter Pilegrimsleden inn til Være. Derfra følger den den gamle gårdsveien forbi Være Nedre fram til Smedstrand og videre over ny bru og etter eksisterende sti mot Væreholmen". (Vedtaket er helt i overensstemmelse med det Ranheimsavisa utformet.)

Dette ble vedtatt med 63 mot 4 stemmer.

Punkt 15

«Bystyret ber om at det etableres handicap-parkering på parkeringsplassen ved Hansbakkfjæra".

Punkt 16

«Bystyret ber om at det foretas en opprydding, inkludert fjerning av eksponert armeringsjern, ved badeplassen i Hansbakkfjæra".

Punkt 17

«Bystyret ber om at det fremmes en sak i løpet av 1. kvartal 2018 om opparbeidelse og tilgjengeliggjøring av stranden nord for Ranheim kirke". (det er den stranda som nå har fått navnet Tømmerstranda).

Punktene 15, 16 og 17 ble enstemmig vedtatt.