A+ A A-

av: Kjell Arntzen     foto: Per Arne Johnsen

Ranheim kraft hoved

Dette skiltet forteller noe om en stolt industrihistorie her på Ranheim. 

Dette er en artikkel Ranheimsavisa publiserte i 2013. Det var da snakk om å ta ned det kjente «landemerket» for Ranheim som står på taket av fabrikkbygningen, - Isbjørnen på tømmerstokk og Ranheim Kraft. Vi tar den i reprise for de mange nye lesere vi har fått siden den gang:

Ranheimsavisa registrerer stor frustrasjon og tilløp til sinne når det «bestemmes» at Ranheims landemerke på fabrikkbygningen skal tas ned. Verken Ranheimsavisa eller Ranheim Bydels Museum og Historielag syns bestemmelsen er god. Ranheimsavisa har sagt at denne saken vil vi følge opp. I første omgang har vi tatt saken opp med byantikvar Gunnar Houen.

Byantikvaren skriver i en e-mail til Ranheimsavisa følgende:

«Byantikvaren vurderer «isbjørnskiltet» på tidligere Ranheim Papirfabrikk å være et kulturminne med klart krav på bevaring og istandsetting. Dette på grunn av den industrihistorie skiltet formidler, og ikke minst av hensyn til den store betydning skiltet i snart 60 år har hatt som symbol og «vartegn» for industrisamfunnet og bydelen Ranheim.

Da Peterson overtok fabrikken for en del år siden ble det oppnådd enighet om å beholde skiltet. Dette tjener Peterson stor ære.

Isbjørnskiltet er så langt ikke formelt beskyttet som kulturminne gjennom reguleringsbestemmelser (kfr. gjeldende plan fra 1973) eller annet, men det er i dag grunn til å rette en sterk oppfordring til eieren om å sørge for at det fortsatt blir tatt vare på (og i nødvendig grad istandsatt).»

Så langt byantikvaren som støtter kravet om at skiltet må få stå der det nå er plassert. At nye eierne ønsker å profilere det nye selskapet er forståelig, men det behøver ikke å komme i konflikt med vårt ønske om å bevare isbjørnen og Ranheim Kraft på taket av fabrikkbygningen.

Det som er helt klart er at Ranheimsavisa vil kjempe videre for at skiltet blir stående. Vi har allerede skrevet brev til Pemco AS om dette og bedt om at de endrer sin beslutning.

Isbjørnen - Ranheim Kraft blir stående - vedtaket ble omgjort

Vi fikk et snarlig svar fra Pemco AS, - en gladmelding. De forteller at de hadde ventet en reaksjon på sitt vedtak, men de hadde ikke trodd at dette skulle skape røre eller stor debatt på Ranheim. Når de nå erfarer at det er en så sterk motstand mot at det gamle fabrikkskiltet blir nedtatt, trekker de vedtaket om nedtaking. De vil finne en annen plass for et nytt skilt.

Ranheimsavisa er glad for at Pemco AS, eierne av Peterson Packaging AS, har reversert sin beslutning om å ta ned isbjørnen Ranheim Kraft-skiltet. Det står stor respekt av den beslutning eierne nå har fattet. De har lyttet til lokalsamfunnets ønske om at skiltet blir stående der det i dag er plassert.

Følgende melding er i dag sendt de ansatte ved fabrikken fra direktør Svein Olav Tinmannsvik:

Melding til de ansatte

«Hei alle sammen

I forrige uke meddelte jeg beslutningen om å ta ned ”Ranheim Kraft”- skiltet på taket. Som naturlig er var det grunn til å påregne noen reaksjoner, for sånn er det gjerne når endringer skjer.

Våre nye eiere sikret videre drift i en situasjon der Papirfabrikken var konkurs. De har også bidratt med investeringsmidler som viser vilje til å utvikle virksomheten. I dette ligger også et naturlig ønske om å profilere bedriften som en virksomhet innenfor Peterson Packaging Group, gjennom profilerte klær og effekter, biler og bygninger.

Imidlertid har våre eiere naturlig nok ikke noe forhold til symbolene Ranheim Kraft og Isbjørnen, langt mindre er det mulig for dem å forstå hva de betyr for andre.

Reaksjoner vi etter hvert har fått fra ulike grupperinger og enkeltmennesker utenfor fabrikken har til dels vært sterke. Beslutningen om å ta ned skiltet på taket var ikke et forsøk på en styrkemarkering, ei heller var det et prestisjeprosjekt. Av respekt for historien og de menneskene dette tydeligvis har stor betydning for, har eierne valgt å lytte til lokalbefolkningen ved å reversere beslutningen.

Følgelig blir skiltet ikke tatt ned.»

Ranheimsavisa retter en stor takk til eierne og alle de som engasjerte seg i denne saken. Det ble en beslutning vi skal vise og sette pris på.