A+ A A-

av: Kjell Arntzen                                 

Dette er en artikkel som ble skrevet i 2015. Det var to sentrale utfordringer vi sto ovenfor. Den ene vant vi sammen med beboerne på Grytbakkstranda. En knusende seier under bystyrets behanling av Ladestiens forlengelse. Rådmannen klarte å samle 4 stemmer for sitt forslag. Det forslaget vi hadde jobbet fram og forært Svein Otto Nilsen og Kulturkomiteen, samlet resten av representantene! For oss var det viktig å få beholde Romantica på Trægården. Her klarte vi å få utsatt utkastelsen med ett år. 

 

Det er to saker Ranheimsavisa har vært spesielt opptatt av siden starten. Den første og største saken er utbyggingen og reguleringen av Ranheim. Sak nummer to er «Ladestiens» planlagte ferd over Grytbakkstranda og våre gjenværende våtmarksområder. I denne artikkelen knytter jeg noen kommentarer til dette. Det er naturlig å starte med det som nå er blitt dagsaktuelt, reguleringen av Ranheim Senterområde og rivning av Trægården. Avslutningsvis skriver jeg noe som kan betraktes som et forhåndsvarsel om hva som kan skje med «Ladestiens» forlengelse.

Utkastelse av Trægården etter 21 år på Ranheim!

Jeg kan ikke fatte at det er nødvendig å si opp leieavtalene til næringene i Trægården nå, ei heller at Trægården må rives med det første! Her må vi få vekket politikerne. Dette er i dag ikke nødvendig, - og slett ikke ønskelig for oss som bor på Ranheim! At Nidaros Lysstøperi og Frøken Linn har startet opphørssalg må vi beklage og ta til etterretning, men Romatica Restaurant står vi nå opp for! Romantica har vi så absolutt behov for inntil nye lokaler for virksomheten er på plass, - og da på Ranheim! Romantica har vært på Ranheim i 21 år, de har vært en del av miljøet og bidratt med støtte til de fleste organisasjoner som gjør noe for Ranheim. Romantica hører så absolutt til her.

Selvfølgelig ønsker vi at Nidaros Lysstøperi, Frøken Linn og Saxotektet skal være her også, men det ser ut som om de har resignert? Under enhver omstendighet vil ikke disses opphørsplaner bety at Trægården må rives!

Vi har i en tidligere artikkel stilt spørsmålet; Hvem er det som har hånd om utviklingen av Ranheim? Et svar har vi også gitt på spørsmålet: entreprenørene og de store tomteeierne. Når det gjelder områdene rundt Trægården er det Wahl Eiendom og det Bjørn Rune Gjelsten-eide selskapet, Profier AS som eier. Disse eier Ranheim Næringspark. Vi er gjort kjent med at innehaveren av Romantica, Oguz Ake, har protestert overfor Profier AS på oppsigelsen.

Den andre eieren på området er Ranheim Eiendom AS. Bak dette selskapet står Øyvind Antonsen med en eierandel på 50%. Den andre er Francis Hay som også eier 50%.

Gravearbeidet vil ikke starte i år

Det er tvilsomt om de nevnte entreprenører vil påbegynne noe utbygnings- eller gravearbeid av betydning i 2015. Under enhver omstendighet vil den delen av området som ligger nærmest fabrikken være det som utbygges først. For å forklare hvor dette ligger i terrenget opplyses at det er området hvor du kan se restene av muren etter fabrikkrana (revet for flere år siden). Området ligger totalt brakk i dag og ser ikke særlig innbydende ut for noen av partene, verken for oss som bor her eller andre.

Etter de foreliggende skisser skal Ranheim Bydelssenter ligger her. Her er ny Ranheim barnehage tegnet inn, vårt bydelstorg med restaurant og kafé. I tillegg er det tatt høyde for at det skal komme en rekke mindre forretninger i denne delen av planen

Områdene nordøst for Peder Myhres vei berøres ikke

Området nordøst for Peder Myhres vei vil ikke bli berørt av planene i denne omgang. Det er derfor uforståelig at det gis oppsigelse til næringene i Trægården med melding om at denne skal rives! Ranheimsavisa kan ikke se et eneste argument for at så skal skje. Det bør heller ikke være akseptabelt at eiendomsbesittere eller utbyggere foretar slike inngrep i deler av vår infrastruktur. Vi har ikke mye slikt på Ranheim. Beklageligvis har heller ikke den utbyggingen som har skjedd tilført oss vesentlig nytt. Vi har fått en god butikk på Grilstadporten, apotek samme sted, en blomsterbutikk, Nille, en fotograf, Nidaros Takst, Eiendomsmegler 1 og treningsstudioet i 2. etg.

Vi mangler langt mer enn det vi har fått! Skulle de nå klare å ta fra oss det eneste felles samlingsstedet, vår eneste restaurant, vårt eneste lokale for feiring av dager og begivenheter, vårt eneste lokale som rommer Ranheims-quiz`n og de sosiale samlingene for de yngste i idrettslaget. I tillegg må jeg nevne at kafeen på lysstøperiet har gjennom lang tid har vært en sosial samlingsplass for mange eldre i bydelen. Det som nå kan skje – en unødvendig rivning av Trægården - må betraktes som et skikkelig «hærverk» overfor Ranheim og vår hverdag.

Ranheim er snart på størrelse med Stjørdal. Er det noen som oppfatter at Stjørdal står uten restauranter, kafeer, forretninger og god infrastruktur? Nei, slik tror jeg ikke det er. Jeg kjørte meg faktisk en tur til Stjørdal på lørdag, ikke for at jeg ikke visste hvordan det var der, men for å oppdage at her hadde kommunens politikere ei god hånd på rattet!

«Det er pengene som rår»

Det som sitter igjen etter å ha fulgt problemstillingen; «hvem styrer utviklingen på Ranheim», er jeg redd for at munnhell et: «det er pengene som rår», er styringsverktøyet som gjelder. Ikke noe er verre enn det! Vi kan ikke forvente at sterke kapitalkrefter tar på seg så smålige hensyn at de tilgodeser bydelens befolkning med en restaurant, en ny skole, plass for utvidelse av aktivitetsområder for barn og unge, et kulturhus, øvingslokaler for kor og korps, møtelokaler og Gud vet hva vi ellers bør ha!

Slår vi ikke ring om Trægården og Romantica inntil vi har fått noen andre lokaler for virksomheten, om vi ikke står opp for Ranheim og bydelens utvikling, er jeg redd vi taper alt det vi drømmer om; et bedre Ranheim å vokse opp i.

Kan vi frykte ødeleggelse av Grytbakkstranda?

Trekker jeg dette noe lengre, - til det som er igjen av urørt natur langs våre flotte strandområder, kan vi lett frykte at den såkalte «Ladestien» blir forlenget fra Hansbakkfjæra, forbi «Saksvikfjæra», i strandkanten rundt Grytbakkstranda, over Kobbøra og Måsøra ut ti Væreholmen. Det forteller de foreliggende kommunale planer! Også her må vi kjempe. Vi skal slett ikke ha noen forlengelse av «Ladestien» langs denne urørte delen av stranda vår!

Løsningen ligger opp i dagen. «Ladestien» svinger av i Hansbakkfjæra og fortsetter gangbrua over jernbanen, deretter gangveien langs Ranheimsveien østover til Være. Fra Være fortsetter stien etter den gamle gårdsveien til gangbrua ved Smedstrand. Derfra følger vi den eksisterende stien ut til Væreholmen. Disse anleggene ligger der, ferdig og betalt. En slik trase vil ikke forringe våre urørte strandområder, dette lar sjøfugl være i fred, bygge rede, fø unger og synge uforstyrret for oss. De eneste våtmarksområdene som er igjen på strekningen Lade – Ranheim (Kobbøra og Måsøra) vil fortsatt få være fredelige områder for vadefugl og annen sjøfugl. Ørneparet som sitter ytterst på øra nesten hver eneste dag, vil få fortsette med det. Det skal ikke være nødvendig å stille som «lenkegjeng» for å få kommunen til å forstå at det ikke skal være noen «Ladesti» her?

Politiske kommentarer

Ranheimsavisa har i e-mail til Arbeiderpartiets kommunalråd, Geir Waage, stilt en rekke spørsmål vedrørende utbyggingen av Ranheim og rivningen av Trægården. Det ventes at kommunalråden svarer på våre spørsmål i løpet av tirsdag / onsdag i uke 16. Når vi svarene kommer vil de umiddelbart bli publisert i Ranheimsavisa.