A+ A A-

Tekst og foto: Kjell Arntzen

Ranheim kraft intro

Et umistelig kjennetegn på fabrikken vår . Den nye direktøren, Kristbjørn Bjarnason og markedssjef Kyrre Auran er opptatt av at fabrikken fortsatt skal være et symbol og partner på Ranheim.

Under en enkel tilstelning i kantina ved Ranheim Paper & Board fredag 15. desember ble Ranheim Frivilligsentral hedret med en gavesjekk på 7.500 kroner fra bydelens nøkkelbedrift, Ranheim Paper & Board. Fabrikkens administrerende direktør, Kristbjørn Bjarnason og markedssjef Kyrre Auran hadde invitert frivilligsentralens leder Sølvi Kvam, arbeidsgiver for sentralens ene ansatte, Rolf Myren og Ranheimsavisa til lunch i kantina med prat og overrekkelse av gavesjekken. Vi har gjennom generasjoner vært vant til at fabrikken støtter godt opp om bydelen og bydelens frivillige virksomhet, men i nyere tid ble dette en svært så hyggelig opplevelse med en slik tilstelning denne formiddagen.

Sterkt knyttet til bydelen og det frivillige arbeidet

Både direktør Bjarnason og markedssjef Auran la vekt på fabrikkens ønske om fortsatt å være en sentral aktør i bydelen. – Det er ikke bare i kraft av at vi er en solid bedrift med stor produksjon av papp- og pappprodukter, det å være en historisk viktig bedrift på Ranheim, at vi er en betydelig bedrift når det gjelder arbeidsplasser og bedriftens målrettede miljøarbeid som gjør at vi ønsker å være en sentral aktør på Ranheim. Også omgivelsene, befolkningen, kulturlivet og alt det frivillige arbeidet Ranheim er viden kjent for er sentrale brikker i vår helhetlige profil, sa Kyrre Auran.

Skryt for «Språkkaféen», "Gå-gruppa", «Singersnella»

IMG 1951

Markedssejf Kyrre Auran, Sølvi Kvam og adm. direktør Kristbjørn Bjarnason overrakte en "honnørsjekk" til Ranheim Frivilligsentral

Overskriften her en noe av det sentralen fikk ros for. I tillegg anførte Kyrre Aurran mye av det andre som frivilligsentralen iverksetter. Både direktør Bjarnason og markedssjef Auran skrøt uhemmet av det Ranheim Frivilligsentral får til. I dette lå selvfølgelig også skryt til alle de frivillige sentralen har knyttet til seg og som gjør en uegennyttig innsats for bydelen. – Det er nesten helt utrolig det dere har klart å få til med Språkkaféen som dere driver, sa Auran. – Det er jo uhyre viktig at vi tar hånd om de som har søkt hit etter en strabasiøs flukt fra krig og vold, søker å forsterke den norskopplæring som myndighetene tilbyr og hjelper de ut i arbeid. Jeg har hørt fra flere hold at den språkkaféen dere driver her på Ranheim er av de beste i byen, fortsetter Auran og er oppriktig glad for at det nettopp er her til Ranheim disse godorda kommer. - Vi i fabrikken følger med i det som skjer i bydelen og ønsker å være en medspiller i det gode arbeidet dere driver. Det er nettopp derfor vi ønsker å gi dere en ekstra stimulans med denne gavesjekken. Jeg både håper og tror at vi skal utvikle et godt samarbeid mellom frivilligheten og fabrikken i tiden som kommer, fortsetter han. – Det har denne stunden vist både Kristbjørn og meg, avslutter han og overrekker gavesjekken til frivilligsentralens leder Sølvi Kvam, selvfølgelig foran fabrikkens kjente varemerke; isbjørnen!

Ranheimsavisa takker

Selv mener vi at Ranheimsavisa er en viktig aktør i Ranheimssamfunnet. Vi har som de viktigste av våre oppgaver å framsnakke bydelen, omtale virksomheter som her og ta vare på folkekulturen og næringskulturen her på Ranheim. For oss står fabrikken sentralt i mye av dette arbeidet. I løpet av stunden vi fikk gleden av å være med denne fredagen avtalte vi både videre samtaler og samarbeid framover. Vi er stolte over at Ranheim Frivilligsentral fikk denne honnøren av Ranheim Paper & Board for det arbeidet frivilligsentralen har stått for det siste året! Det er veldig godt for de mange frivillige å få denne rosen fra Ranheim Parper & Board.